หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

[ ทั้งหมด   8 ต.ค. 2555   9 ต.ค. 2555   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 8 ต.ค. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000030 การอ่าน ป.1-ป.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองปัญญา ห้อง ป.3/1 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
2 000031 การอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองปัญญา ห้อง ป.3/1 8 ต.ค. 2555 13.00 น.เป็นต้นไป
3 000007 เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองปัญญา ห้อง ป.3/2 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
4 000008 เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองปัญญา ห้อง ป.3/2 8 ต.ค. 2555 13.00 น.เป็นต้นไป
5 000036 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองปัญญา ห้อง ป.2/1 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
6 000037 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองปัญญา ห้อง ป.2/1 8 ต.ค. 2555 13.00 น.เป็นต้นไป
7 000046 การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองปัญญา ห้อง ป.1/2 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000122 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ อาคารชั้นมัธยมศึกษา 1-3 ห้อง 1 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
2 000123 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ อาคารชั้นมัธยมศึกษา 1-3 ห้อง 2 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
3 000125 โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ อาคารชั้นมัธยมศึกษา 1-3 ห้อง 3 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
4 000129 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ อาคารชั้นมัธยมศึกษา 1-3 ห้อง คอมฯ 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
5 000132 คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ อาคารชั้นมัธยมศึกษา 1-3 ห้อง คณิต1 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
6 000133 คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ อาคารชั้นมัธยมศึกษา 1-3 ห้อง คณิต2 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000086 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ อาคารชั้นประถมปีที่ 3-6 ชั้น อาคารเอนกประสงค์ ห้อง ห้อง ป3/1 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
2 000090 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ อาคารชั้นประถมปีที่ 3-6 ชั้น อาคารเอนกประสงค์ ห้อง ห้อง ป3/2 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
3 000093 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ อาคารชั้นประถมปีที่ 3-6 ชั้น อาคารเอนกประสงค์ ห้อง ห้อง ป6/1 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
4 000095 Science Show ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ อาคารชั้นประถมปีที่ 3-6 ชั้น อาคารเอนกประสงค์ ห้อง ห้อง ป6/2 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
5 000099 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ อาคารชั้นประถมปีที่ 3-6 ชั้น อาคารเอนกประสงค์ ห้อง ห้อง ป4/1 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
6 000174 เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
7 000181 เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
8 000184 เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000141 เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ห้อง ป.2/2,ป.2/1,ป.3/1,ป3/2 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
2 000142 เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ห้อง ป.3/1 8 ต.ค. 2555 13.00 น.เป็นต้นไป
3 000144 โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ใต้ต้นไม้ลุง เต้นท์โครงงานคุณธรม 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
4 000145 โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ใต้ต้นไม้ลุง เต้นท์โครงงานคุณธรม 8 ต.ค. 2555 13.00 น.เป็นต้นไป
5 000147 ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ห้อง ป.4/2 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
6 000149 ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ลานพญ๋า (หลังอาคารัฐประสิทธิ์ 1) 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
7 000152 ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ลานพญ๋า (หลังอาคารัฐประสิทธิ์ 1) 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
8 000154 เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ห้อง ป.4/3 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
9 000155 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ห้อง ป.4/3 8 ต.ค. 2555 13.00 น.เป็นต้นไป
10 000164 มารยาทไทย ป.1-ป.3 วัดแม่แก้ดน้อย ศาลาการเปรียญ 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
11 000165 มารยาทไทย ป.4-ป.6 วัดแม่แก้ดน้อย ศาลาการเปรียญ 8 ต.ค. 2555 13.00 น.เป็นต้นไป
12 000169 สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 วัดแม่แก้ดน้อย ศาลาการเปรียญ 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000389 แอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง สนาม 2 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
2 000391 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง ห้อง ลานหน้าอาคารเรืองธรรม 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
3 000393 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองปัญญา ชั้น ชั้น 1 ห้อง ป.1/1 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000262 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคาเรืองวิทย์ ห้อง แนะแนว 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
2 000263 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคาเรืองวิทย์ ห้อง แนะแนว 8 ต.ค. 2555 13.00 น.เป็นต้นไป
3 000268 วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคาเรืองวิทย์ ห้อง คณิต1 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
4 000269 วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคาเรืองวิทย์ ห้อง คณิต1 8 ต.ค. 2555 13.00 น.เป็นต้นไป
5 000307 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคาเรืองวิทย์ ห้อง สังคม 2 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
6 000308 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคาเรืองวิทย์ ห้อง สังคม 2 8 ต.ค. 2555 13.00 น.เป็นต้นไป
7 000311 ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองธรรม ห้อง วิทย์ 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
8 000312 ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองธรรม ห้อง วิทย์ 8 ต.ค. 2555 13.00 น.เป็นต้นไป
9 000314 ระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง ห้อง ห้องดนตรี 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
10 000316 ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง ห้อง ห้องดนตรี 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
11 000323 ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง ห้อง ห้องดนตรี 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
12 000325 ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง ห้อง ห้องดนตรี 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
13 000326 ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง ห้อง ห้องดนตรี 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
14 000327 ซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง ห้อง ห้องดนตรี 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
15 000329 ซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง ห้อง ห้องดนตรี 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
16 000331 จะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง ห้อง ห้องดนตรี 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
17 000333 ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง ห้อง ห้องดนตรี 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
18 000335 ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง ห้อง ห้องดนตรี 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
19 000337 ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง ห้อง ห้องดนตรี 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
20 000339 วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง ห้อง ห้องดนตรี 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
21 000341 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง ห้อง ห้องดนตรี 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
22 000343 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง ห้อง ห้องดนตรี 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
23 000345 วงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง ห้อง ห้องดนตรี 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
24 000352 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง สนาม 1 พิธีเปิด 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
25 000370 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง สนาม 1 พิธีเปิด 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
26 000357 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง สนาม 2 พิธีเปิด 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
27 000360 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง สนาม 2 พิธีเปิด 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
28 000369 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง สนาม 3 พิธีเปิด 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
29 000602 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง สนาม 2 พิธีเปิด 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
30 000372 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง สนาม 3 พิธีเปิด 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
31 000604 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง สนาม 2 พิธีเปิด 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
32 000375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง สนาม 1 พิธีเปิด 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
33 000376 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเอนกประสงค์ 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
34 000378 ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเอนกประสงค์ 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
35 000395 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเอนกประสงค์ 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
36 000398 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเอนกประสงค์ 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารกาญนาภิเษก ห้อง คอม 1 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
2 000001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง โรงอาหาร 1 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
3 000235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารรัฐประสาท ห้อง วิทย์ 1 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
4 000003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเอนกประสงค์ 8 ต.ค. 2555 13.00-16.00
5 000243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารรัฐประสาท ห้อง วิทย์ 2 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
6 000012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเอนกประสงค์ 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
7 000018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเอนกประสงค์ 8 ต.ค. 2555 13.00-16.00
8 000016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารรัฐประสิทธิ์ 1 ห้อง สมุด (คอมฯ3) 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
9 000020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารกาญนาภิเษก ห้อง คอมฯ 2 8 ต.ค. 2555 13.00-16.00
10 000022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง โรงอาหาร 1 8 ต.ค. 2555 13.00-16.00
11 000024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารกาญนาภิเษก ห้อง คอมฯ 1 8 ต.ค. 2555 13.00-16.00
12 000026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง โรงอาหาร 1 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
13 000033 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง โรงอาหาร 2 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
14 000028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารกาญนาภิเษก ห้อง คอมฯ 2 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
15 000048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง โรงอาหาร 2 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
16 000067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเอนกประสงค์ 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000052 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารรัฐประสิทธิ์ 1 ห้อง ป.5/3 8 ต.ค. 2555 09.00-10.30
2 000053 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารรัฐประสิทธิ์ 1 ห้อง ป.5/3 8 ต.ค. 2555 10.30-12.00
3 000055 Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารรัฐประสิทธิ์ 1 ห้อง ห้องSound lab 8 ต.ค. 2555 09.00-10.30
4 000056 Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารรัฐประสิทธิ์ 1 ห้อง ป.6/1 8 ต.ค. 2555 10.30-12.00
5 000058 การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารรัฐประสิทธิ์ 1 ห้อง ป.6/2 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
6 000060 Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารรัฐประสิทธิ์ 1 ห้อง ห้องภาษา 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
7 000064 การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารรัฐประสิทธิ์ 1 ห้อง ห้องวิชาการ 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000010 การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 วัดแม่แก้ดน้อย สนามหญ้า 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
2 000051 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 วัดแม่แก้ดน้อย สนามหญ้า 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
3 000071 สภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองธรรม ห้อง ป.6/1 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
4 000087 กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองธรรม ห้อง ป.6/2 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
5 000102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง วิทย์ 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
6 000511 Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองธรรม ห้อง ป.4/1 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
7 000510 A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองธรรม ห้อง ป.4/2 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
8 000512 คำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองธรรม ห้อง ป.5/1 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
9 000509 ซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองธรรม ห้อง ป.5/2 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000084 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ห้องอาหารครู 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
2 000088 การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ห้องอาหารครู 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
3 000075 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ห้องอาหารครู 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
4 000080 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ห้องอาหารครู 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
5 000081 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ห้องอาหารครู 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
6 000074 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ห้องอาหารครู 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
7 000079 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ห้องอาหารครู 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
8 000706 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ห้องอาหารครู 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
9 000089 การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ห้องอาหารครู 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
10 000101 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ห้องอาหารครู 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
11 000097 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ห้อง อาหารครู 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
12 000104 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ห้อง อาหารครู 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
13 000098 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ห้องอาหารครู 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
14 000105 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ห้อง อาหารครู 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
15 000108 หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 วัดแม่แก้ดน้อย วิหารวัด 8 ต.ค. 2555 09.00-16.00
16 000109 หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 วัดแม่แก้ดน้อย วิหารวัด 8 ต.ค. 2555 09.00-16.00
17 000114 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารรัฐประสิทธิ์ 2 ห้อง ป.1/1 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
18 000120 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารรัฐประสิทธิ์ 2 ห้อง ป.1/1 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
19 000112 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารรัฐประสิทธิ์ 2 ห้อง ป.1/1 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
20 000118 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารรัฐประสิทธิ์ 2 ห้อง ป.1/1 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
21 000110 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารรัฐประสิทธิ์ 2 ห้อง ป.1/1 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
22 000116 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารรัฐประสิทธิ์ 2 ห้อง ป.1/1 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
23 000111 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารรัฐประสิทธิ์ 2 ห้อง ป.1/2 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
24 000117 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารรัฐประสิทธิ์ 2 ห้อง ป.1/2 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
25 000115 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารรัฐประสิทธิ์ 2 ห้อง ป.1/2 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
26 000121 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารรัฐประสิทธิ์ 2 ห้อง ป.1/2 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
27 000113 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารรัฐประสิทธิ์ 2 ห้อง ป.1/2 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
28 000119 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารรัฐประสิทธิ์ 2 ห้อง ป.1/2 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
29 000128 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น วัดแม่แก้ดน้อย ศาลาวัดหลังที่ 2 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
30 000136 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น วัดแม่แก้ดน้อย ศาลาวัดหลังที่ 2 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
31 000131 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น วัดแม่แก้ดน้อย ศาลาวัดหลังที่ 2 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
32 000127 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น วัดแม่แก้ดน้อย ศาลาวัดหลังที่ 2 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
33 000135 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น วัดแม่แก้ดน้อย ศาลาวัดหลังที่ 2 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
34 000138 เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ห้องประชุมใหญ่ 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
35 000151 เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ห้องประชุมใหญ่ 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
36 000137 เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ห้องประชุมใหญ่ 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
37 000139 เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ห้องประชุมใหญ่ 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
38 000157 เต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ห้องประชุมใหญ่ 8 ต.ค. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
39 000140 เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ห้องประชุมใหญ่ 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
40 000161 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย เต้นท์หน้าอาคารรัฐประสิทธิ์ หลังที่ 4 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
41 000159 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย เต้นท์หน้าอาคารรัฐประสิทธิ์ หลังที่ 4 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
42 000162 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย เต้นท์หน้าอาคารรัฐประสิทธิ์ หลังที่ 4 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
43 000160 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย เต้นท์หน้าอาคารรัฐประสิทธิ์ หลังที่ 4 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
44 000158 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย เต้นท์หน้าอาคารรัฐประสิทธิ์ หลังที่ 4 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
45 000167 การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย เต้นท์หน้าอาคารรัฐประสิทธิ์ หลังที่ 2 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
46 000168 การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย เต้นท์หน้าอาคารรัฐประสิทธิ์ หลังที่ 2 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
47 000163 การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย เต้นท์หน้าอาคารรัฐประสิทธิ์ หลังที่ 2 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
48 000171 การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย เต้นท์หน้าอาคารรัฐประสิทธิ์ หลังที่ 2 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
49 000172 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย เต้นท์หน้าอาคารรัฐประสิทธิ์ หลังที่ 3 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
50 000176 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย เต้นท์หน้าอาคารรัฐประสิทธิ์ หลังที่ 3 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
51 000173 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย เต้นท์หน้าอาคารรัฐประสิทธิ์ หลังที่ 3 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
52 000177 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย เต้นท์หน้าอาคารรัฐประสิทธิ์ หลังที่ 3 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
53 000175 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย เต้นท์หน้าอาคารรัฐประสิทธิ์ หลังที่ 3 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
54 000178 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย เต้นท์หน้าอาคารรัฐประสิทธิ์ หลังที่ 3 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
55 000179 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย เต้นท์หน้าอาคารรัฐประสิทธิ์ หลังที่ 3 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
56 000183 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย เต้นท์หน้าอาคารรัฐประสิทธิ์ หลังที่ 3 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
57 000180 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย เต้นท์หน้าอาคารรัฐประสิทธิ์ หลังที่ 3 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
58 000185 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย เต้นท์หน้าอาคารรัฐประสิทธิ์ หลังที่ 3 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
59 000182 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย เต้นท์หน้าอาคารรัฐประสิทธิ์ หลังที่ 3 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
60 000186 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย เต้นท์หน้าอาคารรัฐประสิทธิ์ หลังที่ 3 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
61 000192 การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย เต้นท์หน้าอาคารรัฐประสิทธิ์ หลังที่ 2 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
62 000197 การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย เต้นท์หน้าอาคารรัฐประสิทธิ์ หลังที่ 2 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
63 000195 การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย เต้นท์หน้าอาคารรัฐประสิทธิ์ หลังที่ 2 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
64 000196 การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย เต้นท์หน้าอาคารรัฐประสิทธิ์ หลังที่ 2 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
65 000208 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารรัฐประสิทธิ์ 2 ห้อง ป.2/3 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
66 000204 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารรัฐประสิทธิ์ 2 ห้อง ป.2/3 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
67 000213 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารรัฐประสิทธิ์ 2 ห้อง ป.2/3 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
68 000209 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารรัฐประสิทธิ์ 2 ห้อง ป.2/3 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
69 000214 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารรัฐประสิทธิ์ 2 ห้อง ป.2/3 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
70 000225 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย เต้นท์หน้าอาคารรัฐประสิทธิ์ หลังที่1 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
71 000223 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย เต้นท์หน้าอาคารรัฐประสิทธิ์ หลังที่1 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
72 000226 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย เต้นท์หน้าอาคารรัฐประสิทธิ์ หลังที่ 1 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
73 000224 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย เต้นท์หน้าอาคารรัฐประสิทธิ์ หลังที่1 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
74 000227 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย เต้นท์หน้าอาคารรัฐประสิทธิ์ หลังที่1 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
75 000228 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย เต้นท์หน้าอาคารรัฐประสิทธิ์ หลังที่1 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
76 000231 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย เต้นท์หน้าอาคารรัฐประสิทธิ์ หลังที่1 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
77 000229 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย เต้นท์หน้าอาคารรัฐประสิทธิ์ หลังที่1 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
78 000232 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย เต้นท์หน้าอาคารรัฐประสิทธิ์ หลังที่1 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
79 000230 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย เต้นท์หน้าอาคารรัฐประสิทธิ์ หลังที่1 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
80 000239 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย โรงอาหารนักเรียน 8 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
81 000236 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย โรงอาหารนักเรียน 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
82 000248 วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย โรงอาหารนักเรียน 8 ต.ค. 2555 13.00-16.00
83 000233 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย โรงอาหารนักเรียน 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
84 000241 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย โรงอาหารนักเรียน 8 ต.ค. 2555 09.00 เป็นต้นไป
85 000234 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย โรงอาหารนักเรียน 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
86 000242 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย โรงอาหารนักเรียน 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
87 000240 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย โรงอาหารนักเรียน 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
88 000237 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย โรงอาหารนักเรียน 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
89 000249 วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย โรงอาหารนักเรียน 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
90 000253 รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารกาญจนาภิเษก ห้องประชุมใหญ่ 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
91 000266 รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารกาญจนาภิเษก ห้อง ประชุมใหญ่ 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
92 000257 รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารกาญจนาภิเษก ห้องประชุมใหญ่ 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
93 000255 รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารกาญจนาภิเษก ห้องประชุมใหญ่ 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
94 000256 รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารกาญจนาภิเษก ห้อง ประชุมใหญ่ 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
95 000254 รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารกาญจนาภิเษก ห้อง ประชุมใหญ่ 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
96 000267 รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารกาญจนาภิเษก ห้อง ประชุมใหญ่ 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
97 000258 รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารกาญจนาภิเษก ห้อง ประชุมใหญ่ 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
98 000277 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารกาญจนาภิเษก ห้อง ประชุมใหญ่ 8 ต.ค. 2555 09.00-10.00
99 000705 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารกาญจนาภิเษก ห้อง ประชุมใหญ่ 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
100 000275 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารกาญจนาภิเษก ห้อง ประชุมใหญ่ 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
101 000280 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารกาญจนาภิเษก ห้อง ประชุมใหญ่ 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
102 000276 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารกาญจนาภิเษก ห้อง ประชุมใหญ่ 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
103 000274 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารกาญจนาภิเษก ห้อง ประชุมใหญ่ 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
104 000291 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ห้องประชุมใหญ่ 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
105 000287 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ห้องประชุมใหญ่ 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
106 000281 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ห้องประชุมใหญ่ 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
107 000285 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ห้องประชุมใหญ่ 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
108 000282 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ห้องประชุมใหญ่ 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
109 000286 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ห้องประชุมใหญ่ 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
110 000284 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ห้องประชุมใหญ่ 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
111 000292 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ห้องประชุมใหญ่ 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
112 000288 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ห้องประชุมใหญ่ 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารรัฐประสิทธิ์ 2 ห้อง อนุบาล 1/1, 1/2, 2/1, 2/2 และ โรงอาหารอนุบาล 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00 น.
2 000702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารรัฐประสิทธิ์ 2 ห้อง อนุบาล 1/1, 1/2, 2/1, 2/2 และ โรงอาหารอนุบาล 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00 น.
3 000703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อาคารรัฐประสิทธิ์ 2 ห้อง อนุบาล 1/1, 1/2, 2/1, 2/2 และ โรงอาหารอนุบาล 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00 น.

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]