งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 22 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 000605
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านท่าทองดำ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงนทีทิพย์    สวัสดิ์มาก
1. นายบุญชอบ    อรุณรัมย์
2 โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    นนท์ธิจันทร์
1. นายศิโรจน์    หนูจ้อย
3 โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงพัชราภา    ใหม่มา
1. นายวัฒนา    แจ่มใส
4 โรงเรียนวัดสาวชะโงก (นันทประชาสรรค์) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ    แดงเจริญ
1. นางสาวสุมณฑา    กิจเจริญไชย
5 โรงเรียนบ้าน ก.ม.7 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2
6 โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงกัลยา    มั่งมี
1. นายกรกฤต    ศรีส้มป่อย
7 โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงเกษราภรณ์    เนตรคุณ
1. นายนพดล    คลำทั่ง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................