งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 22 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 000604
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านสระไม้แดง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงสุพัตรา    หอมใจ
1. นางสาวพิศมัย    สีสม
2 โรงเรียนวัดดอนท่านา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    ดีหะกุล
1. นายอรรคเดช    ประสิมทอง
3 โรงเรียนบ้านโป่งตาสา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงฏิปาสวี    ทองดี
1. นางสาววะราภรณ์    จันทร์ชนะ
4 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราาฎร์บำรุง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงประภาวี    ศรีสมบูรณ์
5 โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงเลิศศิลป์    นนท์ธิจันทร์
1. นายศิโรจน์    หนูจ้อย
6 โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงอธิติญา    พูลบุตร
1. นางสิรินทร    เกตุกิ่ง
7 โรงเรียนตลาดบางบ่อ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงอัญชลีพร    ดำรงสุทธิพงศ์
1. นายปราศรัย    ศักดิ์ศรีวัฒนา
8 โรงเรียนบ้านหนองสทิต สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงจันทร์สุดา    ชมเชย
1. นายนพคุณ    เจิมจรุง
9 โรงเรียนสุตะโชติประชาสรรค์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงกิตติพร    จรพิภพ
1. นางสาวศิริโสภา    กรุมรัมย์
10 โรงเรียนวัดนาน้อย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงจิรัชยา    ธรรมะ
1. นางออมใจ    บุญเขียว
11 โรงเรียนวัดหินดาษ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงภัสรา    ขุนวิเศษ
1. นายกิตติพร    เฉลิมพลโยธิน
12 โรงเรียนจุฑาทิพย์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายเปรม    กลิ่นพิพัฒน์
1. นางสุภาพร    วิเชียรพงศ์
13 โรงเรียนวัดหนองเค็ด สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงจันทิมา    แป้นพงษ์
14 โรงเรียนบ้านหินแร่ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงพิริยากร    ชมพิกุล
1. นางวรกร    มงคลศิริ
15 โรงเรียนบ้านลาดกระทิง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงอารียา    สิงหา
1. นางลัดดา    เสาวกุล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................