งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 22 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 000602
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดดอนท่านา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายภูมินทร์    คำขะ
1. นายอรรคเดช    ประสิมทอง
2 โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายผดุงศักดิ์    วิมลภักตร์
1. นางสิรินทร    เกตุกิ่ง
3 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโพธิ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายบริพนธ์    จิตบุญ
1. นางสาวจริยา    บุญมา
4 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายปวริศร    มาลัย
1. นางสุนิสา    เฉลิมพลโยธิน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................