งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 22 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 000399
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงศิริวรรณ    อุทัยศรี
2. เด็กหญิงวราพร    ศรีงาม
3. เด็กหญิงธีติมา    ภักศรี
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์    อุทัยศรี
5. เด็กหญิงสุกัญญา    อุดเจริญ
6. เด็กหญิงรัชนิรมณ์    ตันสุริยะวงศ์
7. เด็กหญิงพรทิพย์    ศิริประเสริฐ
8. เด็กหญิงอินทุอร    สุขประเสริฐ
9. เด็กหญิงอินทิรา    รุ่งจ๋า
10. เด็กหญิงอุมาพร    โกศิริ
11. เด็กหญิงจิราภรณ์    สีเม้ย
12. เด็กหญิงกานดา    ถาวรคง
13. เด็กชายฐิติพงศ์    ทองแหลม
14. เด็กหญิงมนต์ฑาทิพย์    พรมการ
1. นายวิทยา    สุขแสงนิล
2. นางสาวทิพดี    มาวิน
3. นางจำเนียร    ดิษธรรม
4. นางสาวศืิริรัตน์    ศิริธร
5. นางสาวสยุมพร    อินทศรี
2 โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงวรนุช    ต่อกำลัง
2. เด็กหญิงยุพิน    ทองเกิด
3. เด็กหญิงกรรณิการ์    นอกตาจั่น
4. เด็กชายอดิวัช    ศรีบุรินทร์
5. เด็กชายพิษณุ    ศรีนคร
6. เด็กหญิงมณีรัตน์    โครตมงเค็ง
7. เด็กหญิงกันนิการ์    สร้อยโชติ
8. เด็กหญิงปภาวดี    ศรีอักษร
9. เด็กหญิงลลิตา    ผิวพรรณ์
10. เด็กหญิงดรุณี    มงคล
11. เด็กหญิงเจนจิรา    แซ่โง้ว
12. เด็กหญิงวิภาวี    แก้วกูล
13. เด็กหญิงวรรณภา    เกตุศรี
14. เด็กหญิงเบญญาภา    นามวิจิตร
1. นางสาวผกามาศ    ฉ่ำวารี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................