งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 22 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 000398
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนธีราวิทยา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงศศิธร    พานแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐวดี    วงษ์แสนสุข
3. เด็กหญิงประภาภรณ์    ทิดพรม
4. เด็กหญิงพิมพ์มาดา    วิทนา
5. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร    วัฒนา
6. เด็กหญิงปวีณ์นุช    นิวัตร
7. เด็กหญิงวรรณษา    ศรีบัวบาน
8. เด็กหญิงสุชาดา    เสาวกุล
1. นายศรันย์วิทย์    นพโสภณ
2. นางวิภาวรรณ    คะวิลัย
2 โรงเรียนบ้านม่วงโพรง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงปาริชาติ    ยะหัตตะ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์    วงค์กำภู
3. เด็กหญิงพรรำภา    เข็มมุก
4. เด็กหญิงโชติกา    ศิลารัตน์
5. เด็กหญิงสุกัญญา    บุตรดีวงค์
6. เด็กหญิงภารดี    คงมะณี
7. เด็กหญิงศุภาวรรณ    เดชะสา
8. เด็กหญิงสุกัญญา    นาคพิจิตร์
9. เด็กชายวรัญญู    อุนหวงศ์
10. เด็กหญิงปิยฉัตร์    ศิรารัตน์
11. เด็กหญิงอทิตยา    ยะหัตตะ
12. เด็กหญิงอนงค์นาฐ    โหงอาร่าม
13. เด็กชายสมชาย    นาควิจิตร์
14. เด็กหญิงภัทรนิษฐ์    ขุนทำนาย
15. เด็กหญิงเมษา    เบญสะอาด
16. เด็กหญิงขวัญชนก    แทนคุณ
1. นางสาวดวงพร    โอสถานนท์
2. นายสมชาย    สุขผึ้ง
3 โรงเรียนจุฑาทิพย์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงพิชญา    วนิชธัญญาทรัพย์
2. เด็กหญิงอภิญญา    มณีวงษ์
3. เด็กหญิงกัญญาพัชร    ปั้นดี
4. เด็กหญิงกณิกนันท์    สุวรรณพันธุ์
5. เด็กหญิงธัญพัฒน    พันธ์แก้ว
6. เด็กหญิงรุ่งนภา    ทองอ่วม
7. เด็กหญิงแก้วกรองทอง    แสงเจริญ
8. เด็กหญิงอริสรา    อารีรอบ
9. เด็กหญิงอรัญญาภรณ์    ก้างกลาง
10. เด็กหญิงสุภานัน    สาโร
11. เด็กหญิงธนัชชา    มะโนมัย
12. เด็กหญิงขวัญกมล    เหลืองมหามงคล
13. เด็กหญิงมนทิรา    มิตรวงศ์
14. เด็กหญิงกัลยาณี    เนตรเกลี้ยง
15. เด็กหญิงพัฒรมัย    ใหม่จันดี
16. เด็กหญิงจินต์จุฑา    วันทะนะ
1. นางสาวฑัณธิกา    เจริญสุข
4 โรงเรียนบ้านหนองคอก สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงพัชรินทร์    สระกระโทก
2. เด็กหญิงเก็จแก้ว    ดวงมณ๊
3. เด็กหญิงอมรรัตน์    มนตรี
4. เด็กหญิงสุกานดา    ดนุเวช
5. เด็กหญิงกรรณิการ์    ปัททุม
6. เด็กหญิงชรินรัตน์    กระจ่าง
7. เด็กหญิงศรัญพร    มูลบรรจง
8. เด็กหญิงบัณฑิตา    สาระสิทธิ์
9. เด็กหญิงอภิชญา    โมกศรี
10. เด็กหญิงฐิติพร    ปั้นสุรินทร์
1. นางบุปผา    อยู่สุข
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................