งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 22 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 000396
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงจิตรลดา    หนองแสง
2. เด็กหญิงชนากานต์    เกษมาลา
3. เด็กหญิงดวงฤทัย    ใจสะอาด
4. เด็กหญิงนิตยาพร    พรมวงศ์
5. เด็กหญิงปนัดดา    เกตุพงษ์
1. นางสาวรัชนี    ใจสมุทร
2 โรงเรียนวัดสาวชะโงก (นันทประชาสรรค์) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงดวงกมล    สกุลพิพัฒน์ศักดา
2. เด็กหญิงธิดารัตน์    อนุทวงศ์
3. เด็กหญิงแสงระวี    ทองโพธิ์
4. เด็กหญิงชนเนตร    มิตรยิ้ม
5. เด็กหญิงวิลาสินี    โกมล
6. เด็กหญิงเบญจวรรณ    แดงเจริญ
7. เด็กหญิงอมิตตา    เสือคำจันทร์
8. เด็กหญิงอนิชา    เสือคำจันทร์
1. นางสาวสุมณฑา    กิจเจริญไชย
2. นางสาวสุมณฑา    กิจเจริญไชย
3. นางสาวจิรวัฒน์    พวงสวัสดิ์
4. นางสาวสดใส    แก้วเข้ม
3 โรงเรียนบ้านลาดกระทิง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ    เวียงแก้ว
2. เด็กหญิงอภิชา    อ่อนวันนา
3. เด็กหญิงสุนันทา    ต้นจันทน์
1. นางลัดดา    เสาวกุล
4 โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงวรรณภา    เกตุศรี
2. เด็กหญิงวิภาวี    แก้วกูล
3. เด็กหญิงลลิตา    ผิวพรรณ์
4. เด็กหญิงดรุณี    มงคล
5. เด็กหญิงเจนจิรา    แซ่โง้ว
5 โรงเรียนวัดชำป่างาม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐชา    แก้วคำใส
2. เด็กหญิงรัถยา    วงษ์มณี
3. เด็กหญิงจิรวรรณ    นาดี
4. เด็กหญิงชนิดา    กรัตพงษ์
5. เด็กหญิงรัตนาวดี    พรไชย
1. นางสาววรษมน    ยอดเพชร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................