งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 22 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 000395
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ(ยงวัฒนาประชาสรรค์) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงรินลดา    เมฆเกษม
2. เด็กหญิงสุภาวดี    ปิ่นทอง
3. เด็กหญิงสุวนันท์    มะโนภัย
4. เด็กหญิงอมรรัตน์    รอดภัย
5. เด็กหญิงธนภรณ์    ศิริพงษ์
6. เด็กหญิงสุวิมล    กล้าหาญ
7. เด็กหญิงดวงกมล    จิระประพัน
8. เด็กหญิงกัลยาณี    กุลสารี
1. นางสมถวิล    สมบัติทิพย์
2. นายดำรงค์    ถึงดี
3. นางงามนิจ    เกิดขาว
4. นางสาวอรกมล    วาดรอด
2 โรงเรียนวัดวังกะจะ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงวรรณดี    ลาวิลาศ
2. เด็กหญิงทาริกา    ซองดี
3. เด็กหญิงจิรชยา    นาคนุ่ม
4. เด็กหญิงเมธานันท์    หมื่นเดช
5. เด็กหญิงมณฑกา    หมื่นเดช
6. เด็กชายปวีณา    ทองประดิษฐ
1. นางสาวปาริชาติ    เชื้อวงค์
2. นางกรรณิการ์    เอี่ยมสุโร
3. นายวัฒนะ    เอี่ยมสุโร
4. นางอุดร    สุนทรธรรม
3 โรงเรียนวัดศรีสุตาราม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงพรวิไล    จันทวงษ์
2. เด็กหญิงนันทกานต์    อ่วมเถื่อน
3. เด็กหญิงนันทนียาภรณ์    สินวิสูตร
4. เด็กหญิงตุ๊กตา    ศรีราวี
5. เด็กหญิงวรรธนพร    ยวนใจ
6. เด็กหญิงดาว    อ่องคำ
7. เด็กหญิงลัคนา    เพ็ชรไพโรจน์
1. นายอัฐพล    มาลัย
2. นางเสาวนีย์    สาธุ
3. นางสาวดารณีย์    วนะภูติ
4. นางยุพา    รางแรม
4 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงพลอยนรินทร์    อินคง
2. เด็กหญิงอนัญญา    นพฤทธิ์
3. เด็กหญิงธาริดา    ยะอนันต์
4. เด็กหญิงกชกร    ครองสกุล
5. เด็กหญิงธัญชนก    มาลัย
6. เด็กหญิงสุนิสา    ปรึกษากิ่ง
1. นางหทัยรัตน์    วัชรศัสตรา
5 โรงเรียนวัดหนองเค็ด สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงบุษราภรณ์    คำภาวงศ์
2. เด็กหญิงอรณี    สุวรรณะ
3. เด็กหญิงพนิดา    ภูศรี
4. เด็กหญิงจันทิมา    แป้นพงษ์
5. เด็กหญิงรักษิตา    มณีทูล
6. เด็กหญิงลักษมณ    ศิลาเฮ้า
7. เด็กหญิงพัชราภรณ์    ปกป้อง
8. เด็กหญิงสุวิชาดา    ค้ำคูณ
1. นางสุรีรัตน์    คชสาร
2. นางวรรณี    เศวตสุพร
6 โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................