งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 22 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 000378
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดวังเย็น สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายธัญญะ    ผลสุทธิชัย
2. เด็กหญิงวรรณิษา    หวังครอบกลาง
3. เด็กหญิงเมธาพร    นนทะวงษ์
4. เด็กหญิงชลิตา    ตุ่นสำอางค์
5. เด็กหญิงวนิดา    วิลุนพัฒน์
6. เด็กหญิงวาสนา    สุขหอม
1. นางสาวพรรณธิดา    สุนทรธรรม
2. นางอรอนงค์    จีนะวัฒน์
3. นางเอ็นดู    แสงศรี
4. นางกิ่งแก้ว    เพ็ญสุริยะ
2 โรงเรียนวัดหนองเค็ด สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงบุษราภรณ์    คำภาวงศ์
2. เด็กหญิงอรณี    สุวรรณะ
3. เด็กหญิงพนิดา    ภูศรี
4. เด็กหญิงจันทิมา    แป้นพงษ์
5. เด็กหญิงรักษิตา    มณีทูล
6. เด็กหญิงลักษมณ    ศิลาเฮ้า
7. เด็กหญิงพัชราภรณ์    ปกป้อง
8. เด็กหญิงสุวิชาดา    ค้ำคูณ
1. นางสุรีรัตน์    คชสาร
2. นางวรรณี    เศวตสุพร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................