งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 22 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 000377
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านมาบนาดี สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงนิสิตา    หอมจันทร์
2. เด็กหญิงณัฐมน    กองอินทร์
3. เด็กหญิงสุวรรณรัตน์    สายสุนา
4. เด็กหญิงกุลนาถ    สูงสุข
5. เด็กหญิงสันนิภา    ชาชุมพร
6. เด็กชายวันเฉลิม    สีดาชมภู
7. เด็กชายปิยะยุทธ    นุชศิริ
8. เด็กชายสุรชัย    บุญโจม
9. เด็กชายตรีทิพ    ประพัฒน์
10. เด็กชายจารุทัศน์    อ่อนวิจารณ์
1. นายเดชา    สุขทวี
2. นายเดชา    สุขทวี
3. นายเดชา    สุขทวี
2 โรงเรียนวัดสาวชะโงก (นันทประชาสรรค์) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายธีรพงษ์    ยะเจริญ
2. เด็กหญิงแสงระวี    ทองโพธิ์
3. เด็กชายวัชรพงษ์    อื๋อเจริญรัก
4. เด็กหญิงชนเนตร    มิตรยิ้ม
5. เด็กหญิงธิดารัตน์    อนุทวงศ์
6. เด็กหญิงเบญจวรรณ    แดงเจริญ
7. เด็กชายนิทัศน์ชัย    โอ่วเจริญ
8. เด็กหญิงอนิชา    เสือคำจันทร์
9. เด็กชายชัยนุวัฒน์    พรมเรืองเดช
10. เด็กชายพงศธร    สวัสดิ์แดง
1. นางสาวจิรวัฒน์    พวงสวัสดิ์
2. นางสาวสุมณฑา    กิจเจริญไชย
3. นางสาวสดใส    แก้วเข้ม
3 โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงดรุณี    มงคล
2. เด็กหญิงเจนจิรา    แซ่โง้ว
3. เด็กหญิงยุพิน    ทองเกิด
4. เด็กหญิงวิภาวี    แก้วกูล
5. เด็กหญิงวรรณภา    เกตุศรี
6. เด็กหญิงกรรณิการ์    นอกตาจั่น
7. เด็กหญิงกันนิการ์    สร้อยโชติ
8. เด็กหญิงลลิตา    ผิวพรรณ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................