งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 22 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 000376
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านมาบนาดี สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายอรรถถล    กงล้อม
2. เด็กชายอัศวิน    สุขชาติ
3. เด็กชายณัฐพงษ์    พรมชาติ
4. เด็กชายทวีศักดิ์    นันทา
5. เด็กชายรุ่งสว่าง    พูลทา
6. เด็กหญิงธิดารัตน์    สองพล
7. เด็กหญิงอรพรรณ    ไกรศรี
8. เด็กหญิงสุภาวดี    กิ่งโพธิ์
9. เด็กหญิงชฎาพร    กิ่งคูณ
10. เด็กหญิงฐิติรัตน์    ชาชุมพร
1. นายเดชา    สุขทวี
2. นายเดชา    สุขทวี
3. นายเดชา    สุขทวี
2 โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงไปรยา    จงชมผา
2. เด็กหญิงรุจจิรา    กลิ่นค้างพลู
3. เด็กหญิงพรพิมล    แย้มสวน
4. เด็กหญิงปวันรัตน์    มุ่งดี
5. เด็กชายวุฒิภัทร    อยู่เทียม
6. เด็กชายสันติ    วิมลภักตร์
7. เด็กชายธีรเมธ    บัวลบ
8. เด็กชายธนพล    อยู่เทียม
1. นางพเยาว์    อยู่นอน
2. นางพเยาว์    อยู่นอน
3. นางรดาดาว    เทพศิริ
3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงเนตรชนก    เครือดี
2. เด็กหญิงอรวรรณ    โอสถานนท์
3. เด็กหญิงนภัสสร    ธรรมดิษฐ
4. เด็กหญิงอังคณา    จันทร์เกศ
5. เด็กชายธวัชชัย    ทา
6. เด็กชายอรรถพล    แอบจันทึก
7. เด็กชายสุรศักดิ์    นนทชัย
8. เด็กชายจักรินทร์    นพตากูล
1. นางสมใจ    โปรธาตุ
4 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงจรัญญา    มรรคเจริญ
2. เด็กหญิงอภิชญา    เอี่ยมพิพัฒน์
3. เด็กชายกิติ์พิภัทร    พรมวงษ์
4. เด็กชายธนภัทร    นาวาพนม
5. เด็กหญิงปัทมาพร    ทิพประเสริฐ
6. เด็กชายจิรภัทร    จันทร์เพ็ญ
7. เด็กหญิงสุภาพร    พิชากูล
8. เด็กชายภาณุวัฒน์    มังกษัต
9. เด็กชายภูธเนศ    สิงห์จรรยา
10. เด็กหญิงธัญวรัตน์    คงฉับ
1. นางหทัยรัตน์    วัชรศัสตรา
5 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงเพ็ญพร    โฆษิตพรชัย
2. เด็กหญิงศศิประภาพร    คุ้มเณร
3. เด็กชายอาทิตย์    พยุงพงษ์
4. เด็กชายฉัตรชัย    วิชัยศรี
5. เด็กชายอุดมทรัพย์    ศิรารัตน์
6. เด็กชายอภิสิทธิ์    สรสุนทร
7. เด็กหญิงจิรัชญา    ศิลปวงษอินทร
8. เด็กหญิงแพรว    ราชวงศ์
6 โรงเรียนบ้านลาดกระทิง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์    เข็มมงคล
2. เด็กหญิงอารีรัตน์    ดุลยะสิทธิ์
3. เด็กหญิงโสพิตรา    ทรัพย์อนันต์
4. เด็กหญิงสุพรรษา    ปั้นสุรินทร์
5. เด็กหญิงศศิประภา    เชาว์ดี
6. เด็กหญิงพิมพกานต์    กองกลาง
7. เด็กหญิงอินทิพร    พูนยิ่งยงค์
8. เด็กหญิงกัลยกร    มิตรศิริ
1. นางลัดดา    เสาวกุล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................