งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 22 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 000374
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านสระไม้แดง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ชนะพันธ์
1. นางสาวพิศมัย    สีสม
2 โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงจันทิมา    ยาชะโลม
1. นายศิโรจน์    หนอจ้อย
3 โรงเรียนวัดหัวสำโรง(ศรีราษฎร์บำรุง) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    เสาวกุล
1. นายพฤหัส    เปรี่ยมพิมาย
4 โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์    ศรีสุข
1. นายดนัย    ตันเจริญ
5 โรงเรียนวัดสาวชะโงก (นันทประชาสรรค์) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ    แดงเจริญ
1. นางสาวสุมณฑา    กิจเจริญไชย
6 โรงเรียนบ้านคลองอุดม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงสุจินนา    มังสะชาติ
1. นายประเสริฐ    หงห์ษา
7 โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงศศิประภา    ใจสุภาพ
1. นายกรกฤต    ศรีส้มป่อย
8 โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงอาภาภรณ์    ไชยโชค
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................