งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 22 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 000372
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดดอนท่านา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงบัณฑิตา    แก้ววิจิตร
1. นายอรรคเดช    ประสิมทอง
2 โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม (ส้มเช้ารัฐบำรุง) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    ลี่เส็ง
1. นางธัญภรณ์    พันทนา
3 โรงเรียนบ้านท่ากลอย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2
4 โรงเรียนตลาดบางบ่อ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงขวัญเรือน    ริศิริ
1. นายปราศรัย    ศักดิ์ศรีวัฒนา
5 โรงเรียนบ้านหนองสทิต สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายอิทธิพล    อ่อนสำลี
1. นายนพคุณ    เจิมจรุง
6 โรงเรียนสุตะโชติประชาสรรค์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงกิตติพร    จรพิภพ
1. นางสาวศิริโสภา    กรุมรัมย์
7 โรงเรียนวัดลาดบัวขาว สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงพาขวัญ    พุฒสอาด
1. นายทองต่อ    ไวยสนิท
8 โรงเรียนบ้านหนองกลางดง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงภานุมาศ    อินทศรี
1. นายวุฒิไกร    จันสามารถ
9 โรงเรียนวัดหินดาษ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงภัสรา    ขุนวิเศษ
1. นายกิตติพร    เฉลิมพลโยธิน
10 โรงเรียนจุฑาทิพย์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงกนกเพชร    กุลเกียรติประเสริฐ
1. นางอารีวรรณย์    วนิชธัญญาทรัพย์
11 โรงเรียนวัดบึงกระจับ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงเบญมาศ    แคล้วกลาง
1. นายวินัย    เทพมงคล
12 โรงเรียนวัดหนองเค็ด สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงพัชราภารณ์    ปกป้อง
1. นางสุรีรัตน์    คชสาร
13 โรงเรียนบ้านคลองอุดม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงสุชาดา    ภาระเวช
1. นายประเสริฐ    หงห์ษา
14 โรงเรียนบ้านหนองคอก สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์    พรมแสน
1. นางบุปผา    อยู่สุข
15 โรงเรียนบ้านนา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงตรีนุช    รังคะวิภา
1. นายสัณห์ชัย    แดงมณี
16 โรงเรียนบ้านลาดกระทิง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. นางลัดดา    เสาวกุล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................