งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 22 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 000371
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราาฎร์บำรุง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงปิยดา    อาจหาญ
1. นางลักขณา    ไชยฤทธิ์
2 โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงสุภาพร    อาจหาญ
1. นายศิโรจน์    หนอจ้อย
3 โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐวดี    นวลนุ่น
1. นางรัสดา    วังคำ
4 โรงเรียนวัดหนองเสือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงนิตยาวรรณ    สุภาพ
1. นายอภิชัย    คชสาร
5 โรงเรียนวัดสาวชะโงก (นันทประชาสรรค์) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    อนุทวงค์
1. นางสาวสุมณฑา    กิจเจริญไชย
6 โรงเรียนบ้านคลองอุดม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงณัชชา    แพงชาลี
1. นายประเสริฐ    หงห์ษา
7 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงวิภา    อึกจันทึก
1. นายเพทาย    ชอบแก้ว
8 โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา    สังข์เงิน
1. นายธนพงษ์    ศรีทารัง
9 โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงกรวรรณ    หวลกระจาย
1. นายสมพร    ไทรศาศวัต
10 โรงเรียนบ้านวังหิน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงเพียงดาว    เสียงโสต
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................