งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 22 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 000370
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านอ่างทอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงอารยา    พลับพลึงไพร
1. นางแสงระวี    ไทยเจริญ
2 โรงเรียนบ้านวังคู สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงวริน    ปรุโปร่ง
1. นายศุภฤกษ์    ศรีสุพรรณ
3 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราาฎร์บำรุง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงประภาวี    ศรีสมบูรณ์
1. นางลักขณา    ไชยฤทธิ์
4 โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงเลิศศิลป์    นนท์ธิจันทร์
1. นายศิโรจน์    หนอจ้อย
5 โรงเรียนตลาดบางบ่อ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงพรพิมล    หัตติบุญ
1. นายปราศรัย    ศักดิ์ศรีวัฒนา
6 โรงเรียนธีราวิทยา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงบุษกร    นพกาล
1. นายศรันย์วิทย์    นพโสภณ
7 โรงเรียนวัดปากน้ำ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงรัชนีวรรณ    เอื้ออารีย์
1. นางสาวนันทวรรณ    เกษมมงคล
8 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงภัทรพรรณ    นันทสูร
1. นางสาวกนกกรานต์    คชชะ
9 โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงนิภาดา    นิลมณี
1. นายศักดิ์ชัย    ศิริคำ
10 โรงเรียนวัดหนองเสือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงอภิญญา    วันชะนะ
1. นายอภิชัย    คชสาร
11 โรงเรียนวัดหินดาษ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงภัสรา    ขุนวิเศษ
1. นายกิตติพร    เฉลิมพลโยธิน
12 โรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูล สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงนิลุบล    ศรีรัตน์
1. นายดำรง    ภู่ทิม
13 โรงเรียนวัดสาวชะโงก (นันทประชาสรรค์) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงสร้อยสุวรรณ    สุดประเสริฐ
1. นางสาวสุมณฑา    กิจเจริญไชย
14 โรงเรียนวัดหนองเค็ด สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงพรหมวดี    พรหมรุ่งสวัสดิ์
1. นางสุรีรัตน์    คชสาร
15 โรงเรียนบ้านหนองคอก สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงศิริโสภา    ค้างแสง
1. นางบุปผา    อยู่สุข
16 โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงธิดาพร    ทุมมานาน
1. นายสุริยา    คเชนธร
17 โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงลัดดา    ไทยเจริญ
1. นายสมพร    ไทรศาศวัต
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................