งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 22 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 000369
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านท่าทองดำ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายธวัชชัย    บุญไทย
1. นายบุญชอบ    อรุณรัมย์
2 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายปฎิภาน    พานทอง
1. นางสุภาพร    นพแก้ว
3 โรงเรียนบ้านท่ากลอย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายอภิราภรณ์    ปริปุณณะ
1. นายสุธิเดช    คุณโกทา
4 โรงเรียนบ้านไร่ดอน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายวรกานต์    วัฒนมงคลกุล
1. นางมณเฑียร    ตันพานิชกุล
5 โรงเรียนตลาดบางบ่อ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายภานุ    สมภักดี
1. นายปราศรัย    ศักดิ์ศรีวัฒนา
6 โรงเรียนบ้านหนองสทิต สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายอิทธิพล    อ่อนสำลี
1. นายนพคุณ    เจิมจรุง
7 โรงเรียนวัดเกาะแก้วสุวรรณาราม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายภานุพันธ์    แดนกาไสย
1. นางราตรี    พงศ์ประยูร
8 โรงเรียนวัดดงยาง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายทรัพย์เจริญ    ท้วมเจริญ
1. นายเอนก    วนาพรรณ์
9 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายปวริศร    มาลัย
1. นางสุนิสา    เฉลิมพลโยธิน
10 โรงเรียนบ้านหนองคอก สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์    พรมแสน
1. นางบุปผา    อยู่สุข
11 โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายนุตพล    บุตรศรี
1. นายกรกฤต    ศรีส้มป่อย
12 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายธวัชชัย    ทวีรัมย์
1. นางสาวภัทรภรณ์    อาญาเมือง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................