งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 22 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 000368
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านท่าทองดำ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงนทีทิพย์    สวัสดิ์มาก
1. นายบุญชอบ    อรุณรัมย์
2 โรงเรียนบ้านสระไม้แดง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงชลลดา    ภูสมที
1. นางสาวพิศมัย    สีสม
3 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราาฎร์บำรุง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงปิยดา    อาจหาญ
1. นางลักขณา    ไชยฤทธิ์
4 โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    นนท์ธิจันทร์
1. นายศิโรจน์    หนูจ้อย
5 โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. นางสาวแก้วสุดา    เล่าใช้
1. นางรัสดา    วังคำ
6 โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า (อุดมกิจประชาสรรค์) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงจารุณี    เผือดสูงเนิน
1. นางศุภมาส    มณเฑียร
7 โรงเรียนบ้าน ก.ม.7 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงมานิตา    ชะนะภัย
8 โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................