งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 22 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 000360
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านโป่งตาสา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงภัทราพร    เอิมสิงห์
1. นางสาชล    จันดาเพ็ง
2 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราาฎร์บำรุง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงประภาวี    ศรีสมบูรณ์
1. นางลักขณา    ไชยฤทธิ์
3 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงศรัณยา    คชวัฒน์
4 โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงเลิศศิลป์    นนท์ธิจันทร์
1. นายศิโรจน์    หนูจ้อย
5 โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงอธิติญา    พูลบุตร
1. นางสิรินทร    เกตุกิ่ง
6 โรงเรียนตลาดบางบ่อ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงอรวรรณ    บุญเขียน
1. นายปราศรัย    ศักดิ์ศรีวัฒนา
7 โรงเรียนบ้านหนองสทิต สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงสกุลเกล้า    ก้อนสำริทธิ์
1. นายนพคุณ    เจิมจรุง
8 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงกันยา    กึ่มเลียง
1. นางสาวกนกกรานต์    คชชะ
9 โรงเรียนวัดนาน้อย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงศจิกา    แสนสุข
1. นางออมใจ    บุญเขียว
10 โรงเรียนวัดหินดาษ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงภัสรา    ขุนวิเศษ
1. นายกิตติพร    เฉลิมพลโยธิน
11 โรงเรียนวัดดงยาง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงนริศรา    โพธิสมบัติ
1. นายเอนก    วนาพรรณ์
12 โรงเรียนจุฑาทิพย์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงกนกเพชร    กุลเกียรติประเสริฐ
1. นางอารีย์วรรณ    วนิชธัญญาทรัพ
13 โรงเรียนวัดหนองเค็ด สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงจันทิมา    แป้นพงษ์
1. นางสุรีรัตน์    คชสาร
14 โรงเรียนบ้านหนองคอก สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงพรรณิสา    มูลลี
1. นางบุปผา    อยู่สุข
15 โรงเรียนบ้าน ก.ม.7 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงมาริตา    ชนะภัย
1. นางสาวปารดา    ปิยศิริภัค
16 โรงเรียนบ้านท่าเลียบ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงวรดา    กันรัมย์
1. นางสาวขวัญใจ    ศักดิ์ศรี
17 โรงเรียนบ้านลาดกระทิง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงอารียา    สิงหา
1. นางลัดดา    เสาวกุล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................