งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 22 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 000357
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านโป่งตาสา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายพูริพัฒน์    ราชสีห์สิงห์
1. นางสาววะราภรณ์    จันทร์ชนะ
2 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายปฎิภาน    พานทอง
1. นางสุภาพร    นพแก้ว
3 โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2
4 โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายผดุงศักดิ์    วิมลภักตร์
1. นางสิรินทร    เกตุกิ่ง
5 โรงเรียนตลาดบางบ่อ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายกิตติพงษ์    มิตรโสม
1. นายปราศรัย    ศักดิ์ศรีวัฒนา
6 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายปวริศร    มาลัย
1. นางสุนิสา    เฉลิมพลโยธิน
7 โรงเรียนบ้านหนองคอก สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายคามิน    ผสมทรัพย์
1. นางบุปผา    อยู่สุข
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................