งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 22 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 000353
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านท่าทองดำ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายธวัชชัย    อุตมา
1. นายบุญชอบ    อรุณรัมย์
2 โรงเรียนบ้านสระไม้แดง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายณัฐภูมิ    ทนุสัตย์
1. นางสาวพิศมัย    สีสม
3 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราาฎร์บำรุง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายอนิรุตน์    ปราศรี
1. ว่าที่ร้อยตรีกลวัชร    หม่อนตะคุ
4 โรงเรียนบ้านท่ากลอย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายเกษม    หมู่สวัสดิ์
1. นายสุธิเดช    คุณโกทา
5 โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า (อุดมกิจประชาสรรค์) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายบุญรอด    ยุทธสิงห์
1. นางศุภมาส    มณเฑียร
6 โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายวีระศักดิ์    ห่อทรัพย์
1. นายสุเทพ    ลำดวน
7 โรงเรียนบ้านลาดกระทิง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. นายเกริกฤทธิ์    งามเมืองปัก
1. นายวีรยุทธ    เสาแก้ว
8 โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายณัฐพล    ขอพึ่ง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................