งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 22 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 000352
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านอ่างทอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายรุ่งอรุณ    บุญศรี
1. นางแสงระวี    ไทยเจริญ
2 โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายวิษณุ    คุณกุล
1. นายนิกร    บุญมาก
3 โรงเรียนบ้านวังคู สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายกิตติศักดิ์    แนวเกตุ
1. นายศุภฤกษ์    ศรีสุพรรณ
4 โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายผดุงศักดิ์    วิมลภักตร์
1. นางสิรินทร    เกตุกิ่ง
5 โรงเรียนธีราวิทยา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายธนกุล    เปรมปรี
1. นายศรันย์วิทย์    นพโสภณ
6 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายศิขรินทร์    บุษดีวงค์
1. นางสาวกนกกรานต์    คชชะ
7 โรงเรียนวัดเกาะแก้วสุวรรณาราม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายพงศกร    ผ่องศรีใส
1. นางราตรี    พงศ์ประยูร
8 โรงเรียนวัดสระสองตอน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายสิทธิพงษ์    นพโสภณ
1. นางมณี    วารีรัตน์
9 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายปวริศร    มาลัย
1. นางสุนิสา    เฉลิมพลโยธิน
10 โรงเรียนบ้านลาดกระทิง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายยุทธนา    โมทา
1. นางลัดดา    เสาวกุล
11 โรงเรียนวัดชำป่างาม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายไกรภพ    พิมพ์ลา
1. นายสินธ์    ศรีพลพา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................