งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 22 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 000348
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงสุชาดา    มีสง่า
2. นางสาวจุฑามาศ    คูสุรังคณานนท์
3. เด็กชายอดิศักดิ์    โสภาพ
4. เด็กชายจักรกฤษ    หอมจิตร
5. เด็กชายภัคพงษ์    วันทอง
6. เด็กชายอานนท์    ห้วยหงษ์ทอง
7. เด็กชายธีรพล    เข็มทอง
8. เด็กชายออมสิน    บัวคอม
9. เด็กชายสราวุธ    มูลห่าน
10. เด็กชายอัมรินทร์    ปัญญาสัย
11. เด็กชายก้องตะวัน    สมพอง
12. เด็กชายพรชัย    ทูลทอง
13. เด็กชายวีรภัทร    จันทร์ทอง
14. เด็กหญิงกัญญารัตน์    แสนสม
15. เด็กหญิงจันทมณี    ศรีสงคราม
16. เด็กหญิงณัฐริณีย์    พลอยดี
17. เด็กหญิงยลดา    สบายแท้
18. เด็กหญิงออรยา    ผาวันดี
19. เด็กหญิงขวัญประภา    นาคกร
20. เด็กหญิงศศิภา    ยิวารัมย์
21. เด็กหญิงอาภรณ์    แจ้งมี
22. เด็กหญิงปวีณา    เกษร
23. เด็กหญิงศิริรัตน์    เพลียโคตร
24. เด็กหญิงทรัพย์ทวี    ขันอาษา
25. เด็กหญิงอินทิรา    แอบจันทึก
26. เด็กหญิงวิมลศิริ    ยะนิลทร
27. เด็กหญิงสุนันทา    นาวาพนม
28. เด็กหญิงลักขณา    หลำจีน
29. เด็กหญิงสุฑาทิพย์    แอบจันทึก
30. เด็กหญิงอรอิริยา    ใจเอื้อ
31. เด็กหญิงสันต์สุจี    บุญสันทรีย์
32. เด็กหญิงฑาริกา    นวลรักษา
33. เด็กหญิงสุนิสา    เคนคำ
34. เด็กหญิงรุ่งฤดี    ยอดอาจ
35. เด็กหญิงอนุธิดา    วงษ์นิ่ม
36. เด็กหญิงน้ำฝน    หลำจีน
37. เด็กหญิงเพ็ญนภา    ปังกระโทก
38. เด็กหญิงนุจรีย์    อุดมครบ
39. เด็กหญิงกัญญารัตน์    คันทะมาลา
1. นางสมใจ    โปธาตุ
2. นายสุรศักดิ์    ครองสกุล
3. นายกฤชกร    ศรเพียงออ
4. นายสมหมาย    ตั้งจิตร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................