งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 22 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม วงอังกะลุง ป.1-ป.6 000345
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดหัวสำโรง(ศรีราษฎร์บำรุง) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงอริศรา    พิมพาแป้น
2. เด็กหญิงสุภาพรรณ    สวัสดี
3. เด็กหญิงณัฐธิดา    สายยนต์
4. เด็กชายกีรติ    ดอนอ่อนเบ้า
5. เด็กชายเอกยุทธ    ยอดแสงเมือง
6. เด็กชายพัฒนพงษ์    สิทธิ
7. เด็กชายชานนท์    เบ็ญพาด
8. เด็กชายณัฐชัย    สุริวงค์
9. เด็กหญิงอาริยา    กลิ่นหอมหวล
10. เด็กหญิงเสาวภาคย์    โสภาวงค์
11. เด็กหญิงวิจิตรตรา    ทองสมัคร
12. เด็กชายไชยวัฒน์    ชมสมใจ
13. เด็กชายวรุฒม์    เมืองมัจฉา
14. เด็กหญิงชลธิชา    เบ็ญพาด
15. เด็กหญิงธนพร    โสมเมา
16. เด็กหญิงปริญญา    โคตน
17. เด็กหญิงดวงกมล    สำเริง
18. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์    กังทอง
19. เด็กหญิงลลิดา    นพกาล
20. เด็กหญิงศิริลักษณ์    วงษ์คำน้อย
1. นางบุญเรือน    บุญคุ้มเกล้า
2. นางปราณีต    สำเริง
3. นางสาวศรีสุรางค์    บุญสวัสดิ์
4. นายอุทัย    วงศ์ณะลา
5. นางอรุณ    นพทิพย์
2 โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายพัชรพล    กระโห้แก้ว
2. เด็กชายวรวิช    ปานอ่ำ
3. เด็กชายวัชรเกียรติ    บุญน่วม
4. เด็กชายจักรี    ศุภธรรมกิจ
5. เด็กชายยุทธนา    สอนเครือ
6. เด็กชายมงคล    ลิ้มเจริญ
7. เด็กชายณพวุฒิ    คงศร
8. เด็กหญิงปรมัตถ์    สัชนะกุล
9. เด็กชายนันท์นภัส    เจริญศรี
10. เด็กหญิงธนัชชา    เพียซ้าย
11. เด็กชายชาคริต    พูลสวัสดิ์
12. เด็กชายชนาธิป    สารพันธุ์
13. เด็กชายวิชัยเฉลิม    ใหม่เอี่ยม
14. เด็กชายคชาชาญ    อยู่เจริญ
15. เด็กชายกมลภพ    ทองกล่ำ
16. เด็กชายวสันต์    ผลทับทิม
1. ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์    เผ่าโพธิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์    เผ่าโพธิ์
3. ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์    เผ่าโพธิ์
4. ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์    เผ่าโพธิ์
5. ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์    เผ่าโพธิ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................