งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 22 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 000344
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. นายชัยรัตน์    ลิ้มภักดีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงเกษราภรณ์    เนตรคุณ
3. เด็กหญิงวิลาวรรณ    ม่วงขาว
4. เด็กชายพงศกร    ปากหวาน
5. นายอนุพนธ์    อาษา
6. เด็กหญิงนันทนา    จิตศิลป์
7. เด็กหญิงกุลธิดา    พรมภิบาล
1. นายนพดล    คลำทั่ง
2. นางสาวนันทนา    เรียงมุลตรี
3. นางสุกัญญา    เจิมถาวร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................