งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 22 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 000343
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านมาบนาดี สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายณัฐพล    แก้วคำรอด
2. เด็กชายโชคทวี    จันทร์ชัย
3. เด็กชายวิคม    สีดาชมภู
4. เด็กชายอดิศักดิ์    นำพา
5. เด็กชายทศพล    ยาเคน
6. เด็กชายพงศกร    คำแพง
7. เด็กชายอัศวิน    สุขชาติ
8. เด็กชายอนุชา    แกล้วการไถ
9. เด็กชายดิลก    บุ่งนาม
10. เด็กชายปริญญา    วงค์คำปา
11. เด็กชายรุ่งสว่าง    พูลทา
12. นายเดชา    สุขทวี
1. นายกังวาล    ตันไซกลึง
2. นายเดชา    สุขทวี
3. นายชิตษณุพงษ์    ศรีเมือง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................