งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 22 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 000342
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงอรยา    พรมชัย
2. นางสาวศุทธินี    อินทรังษี
3. เด็กหญิงพรพิมล    อุปัน
4. เด็กหญิงเกษราภรณ์    เนตรคุณ
5. เด็กหญิงวิลาวรรณ    ม่วงขาว
6. นายชัยรัตน์    ลิ้มภักดีสวัสดิ์
7. เด็กชายพงศกร    ปากหวาน
8. นายอนุพนธ์    อาษา
9. เด็กหญิงอำพร    สัสดีวาจ
10. เด็กหญิงนันทนา    จิตศิลป์
11. เด็กหญิงกุลธิดา    พรมภิบาล
1. นายนพดล    คลำทั่ง
2. นางธิติยา    ทักษิณภาด
3. นางสาววาสนา    นัยอัมพร
4. นางสาวอังคณา    เปล่งวาจา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................