งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 22 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 000341
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านลาดกระทิง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงพิชยาภา    รุ่งขจรกลิ่น
2. เด็กหญิงธนพร    ทองโชติ
3. เด็กหญิงดารุณี    กำแพงใหญ่
4. เด็กหญิงเมริกา    ทองคำ
5. เด็กหญิงสุพรรษา    รอดนิล
6. เด็กหญิงทิพาวรรณ    เสวีวัลลภ
7. เด็กชายณัฐวุฒิ    คำหล้า
8. เด็กชายธีรภัทร์    ป่วนกระโทก
9. เด็กชายวริทธิ์    วันทยา
10. เด็กชายจิรายุ    จันทร์ดาษ
11. เด็กชายธีรพงษ์    นะวะพาท
12. เด็กชายพีรภัทร์    บัวเจริญ
13. เด็กชายวันชัย    ชื่นบาน
14. เด็กหญิงอารียา    สิงหา
15. เด็กหญิงชนัญญา    กำปั่นนาค
1. นางสาววิลาวรรณ    ลายน้ำเงิน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................