งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 22 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 000340
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    บุญประกอบ
2. เด็กหญิงอรยา    พรมชัย
3. เด็กหญิงเกษราภรณ์    เนตรคุณ
4. เด็กหญิงวิลาวรรณ    ม่วงขาว
5. นายชัยรัตน์    ลิ้มภักดีสวัสดิ์
6. นายอนุพนธ์    อาษา
7. เด็กหญิงอำพร    สัสดีวาจ
8. เด็กหญิงกุลธิดา    พรมภิบาล
1. นายนพดล    คลำทั่ง
2. นางวิภาดา    พรรษาดวงชอุ่ม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................