งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 22 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 000339
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดหัวสำโรง(ศรีราษฎร์บำรุง) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงวิจิตรตรา    ทองสมัคร
2. เด็กหญิงสุภาพรรณ    สวัสดี
3. เด็กหญิงอาริยา    กลิ่นหอมหวล
4. เด็กหญิงเสาวภาคย์    โสภาวงค์
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์    วงษ์คำน้อย
6. เด็กชายกีรติ    ดอนอ่อนเบ้า
7. เด็กชายชานนท์    เบ็ญพาด
8. เด็กหญิงธนพร    โสมเมา
9. เด็กหญิงลลิดา    นพกาล
1. นางบุญเรือน    บุญคุ้มเกล้า
2. นายวินัย    เทพมงคล
3. นายสันติ    ไทยนาพา
2 โรงเรียนวัดบึงกระจับ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงเบญมาศ    แคล้วกลาง
2. เด็กหญิงรังสินี    นิราช
3. เด็กหญิงศุภกานต์    บุญรอด
4. เด็กหญิงกรรณิกา    เนตรคำ
5. เด็กหญิงอันธิกา    วัลลานนท์
6. เด็กหญิงกมลวรรณ    ศรีสวัสดิ์
7. เด็กชายธนเดช    วันลานนท์
8. เด็กชายกรวิชญ์    จันทร์เจริญ
9. เด็กชายภาณุวัฒน์    ทองทิว
1. นางสุภารัตน์    นิยมสุข
2. นายวินัย    เทพมงคล
3. นางไพเราะ    ไชยฤทธิ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................