งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 22 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 000335
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงญาณิศา    วิมลภักตร์
1. นางนิภาพร    สุทธิพงษ์
2 โรงเรียนวัดหัวสำโรง(ศรีราษฎร์บำรุง) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงอาริยา    กลิ่นหอมหวล
1. นางบุญเรือน    บุญคุ้มเกล้า
3 โรงเรียนธีราวิทยา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายอนุชัย    วัฒนา
1. นางสาวนันทา    โชติวิทยารัตน์
4 โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายสหโชค    โสมภีร์
1. นายวิศิษฎ์    สุทธโร
5 โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายธนกฤต    เสน่หา
1. นายศักดิ์ชัย    ศิริคำ
6 โรงเรียนวัดหนองเสือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงบัวชมภู    โคสอน
1. นายธีระพงษ์    ชื่นพันธุ์
7 โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงเบญจรัตน์    นนทีจันทร์
1. นางสาวเนตรา    โชติรัตนพิทักษ์
8 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายสมพงษ์    ปัทวงศ์
1. นางสาวชุติมา    กลิ่นรอง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................