งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 22 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 000333
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดวังเย็น สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงจุฑาทิพ    เศรษฐการมงคล
1. นายสมาน    ณีคง
2 โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงณพัชร์ธณัณวี    รุ่งอรุ่ณศรี
1. นายศักดิ์ชัย    ศิริคำ
3 โรงเรียนวัดบึงกระจับ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงอันธิกา    วัลลานนท์
1. นางสุภารัตน์    นิยมสุข
4 โรงเรียนวัดท่าลาดเหนือ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2
5 โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา    คิดชอบ
1. นางสาวเนตรา    โชติรัตนพิทักษ์
6 โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงภัสสร    อินทรังษี
1. นายนพดล    คลำทั่ง
7 โรงเรียนบ้านห้วยหิน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงภาสวร    ศรีปรีเปรม
1. นางสาวคนึงนิจ    เจริญสุข
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................