งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 22 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ซออู้ ป.1-ป.6 000329
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดหัวสำโรง(ศรีราษฎร์บำรุง) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงธนภร    โสมเมา
1. นางบุญเรือน    บุญคุ้มเกล้า
2 โรงเรียนวัดวังเย็น สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงยศวดี    จันทร์เจริญ
1. นายสมาน    ณีคง
3 โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงเจนจิรา    นิ่มเจริญ
1. นายศักดิ์ชัย    ศิริคำ
4 โรงเรียนวัดหนองเสือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงจันจิรา    เจริญกุลมานะดี
1. นายธีระพงษ์    ชื่นพันธุ์
5 โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงนิภาพรรณ    พิมพ์แสง
1. นางสาวเนตรา    โชติรัตนพิทักษ์
6 โรงเรียนบ้านลาดกระทิง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงพิชยาภา    รุ่งขจรกลิ่น
1. นางสาววิลาวรรณ    ลายน้ำเงิน
7 โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงชนาภา    นามเจริญ
1. นายนพดล    คลำทั่ง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................