งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 22 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ซอด้วง ป.1-ป.6 000327
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงปิยะดา    บุญสร้าง
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุจิตรา    แจ้งไข่
2 โรงเรียนวัดหัวสำโรง(ศรีราษฎร์บำรุง) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงสุภาพรรณ    สวัสดี
1. นางบุญเรือน    บุญคุ้มเกล้า
3 โรงเรียนวัดหนองเสือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์    บุญอยู่
1. นายธีระพงษ์    ชื่นพันธุ์
4 โรงเรียนวัดท่าลาดเหนือ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2
5 โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงทิพวัลย์    พลศักดิ์
1. นางสาวเนตรา    โชติรัตนพิทักษ์
6 โรงเรียนบ้านลาดกระทิง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงดารุณี    กำแพงใหญ่
1. นางสาววิลาวรรณ    ลายน้ำเงิน
7 โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงชลลดา    พรมชัย
1. นายนพดล    คลำทั่ง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................