งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 22 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 000325
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านอ่างเตย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงวัทนาวิภา    แสนกล้า
1. นายประเดิม    เทียนปัญจะ
2 โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงกมลชนก    อินทร์สวัสดิ์
1. นายไพโรจน์    ศิริเพชร์
3 โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงนันทพร    ชาวเหนือ
1. นายวิศิษฎ์    สุทธโร
4 โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงรัชนีดา    ไชยรักษ์
1. นายนพดล    คลำทั่ง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................