งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 22 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 000323
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านอ่างเตย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า    โฉมหน้า
1. นายประเดิม    เทียนปัญจะ
2 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโพธิ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายอินธิศร    คารทอง
1. นายสกล    ไพรบึง
3 โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายนิพนธ์    เสน่หา
1. นายศักดิ์ชัย    ศิริคำ
4 โรงเรียนวัดหนองเสือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    ทองเลื่อน
1. นายธีระพงษ์    ชื่นพันธุ์
5 โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายภัทรดนัย    อรชร
1. นายนพดล    คลำทั่ง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................