งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 22 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ระนาดเอก ป.1-ป.6 000314
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านอ่างเตย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ    อาจหาญ
1. นายประเดิม    เทียนปัญจะ
2 โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายกมลภพ    ทองกล่ำ
1. ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์    เผ่าโพธิ์
3 โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงฑิตยา    กาญจนศรัทธา
1. นายไพโรจน์    ศิริเพชร์
4 โรงเรียนวัดหัวสวน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงวริษฐา    ยุววนิช
1. นายศิริ    แดงเจริญ
5 โรงเรียนวัดหนองเสือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายชัชวาลย์    หนองนา
1. นายธีระพงษ์    ชื่นพันธุ์
6 โรงเรียนบ้านลาดกระทิง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงทิพาวรรณ    เสวีวัลลภ
1. นางสาววิลาวรรณ    ลายน้ำเงิน
7 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายเสน่ห์    มานุพันธ์
1. นางสาวชุติมา    กลิ่นรอง
8 โรงเรียนบ้านยางแดง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายจิรวัฒน์    จันทมี
1. นายกรัณ    ยอดทอง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................