งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 22 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 000313
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายอัมรินทร์    อินทร์เคน
2. เด็กชายอภิชัย    เข็มลาย
3. เด็กชายวิไชยา    ยอดอาจ
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุจิตรา    แจ้งไข่
2. นางบุญยานุช    วรีพงษ์
2 โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายสมควร    ค้าใบศรี
2. เด็กชายเกรียงศักดิ์    มุ่งนา
3. เด็กชายอนุชา    ปริโยทัย
1. นายสมบูรณ์    เบ็ญมาศ
3 โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายพงศกร    สงสวัสดิ์
2. เด็กชายเมธา    หงษ์สุวรรณ์
3. เด็กชายธนพล    อินทสวัสดิ์
1. นางสาวจุรี    ทับทิมทอง
2. นางสาวจุรี    ทับทิมทอง
4 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายณรงค์    พิจารณ์
2. เด็กชายสุบิน    ผาสุข
3. เด็กชายศุภกร    บัวทอง
1. นายสุชิน    อุไร
2. นายจักรภัทร    ภาษาสุข
5 โรงเรียนบ้านเทพประทาน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายบุญเสริม    ชัยรัมย์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    กาละสุข
3. เด็กชายนัทธพงษ์    นาคพิพัฒน์
1. นายชัชวาล    แสงทอง
6 โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายภาสกร    เทียมศรี
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์    อ่อนสุวรรณ
3. เด็กชายวีรศักดิ์    ทองสุข
1. นายสะอาด    แทนทอง
7 โรงเรียนบ้านลาดกระทิง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงจิตตินันท์    แซ่โค้ว
2. เด็กหญิงเมฆขลา    ทองโปรย
3. เด็กชายโชคชัย    เวียงแก้ว
1. นางอุษณีย์    ยศวิลัย
8 โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................