งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 22 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 000312
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ(ยงวัฒนาประชาสรรค์) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์    แก้วกูล
2. เด็กชายธนาวุฒิ    เจริญสุข
3. เด็กชายทศพล    สุขเกษม
1. นางยุพิน    อินทไทร
2. นางสาวกาญจนา    นาคะหิรัญ
2 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายศิรากร    สังข์ลี
2. เด็กชายกฤษณะ    แซ่จันทร์
3. เด็กชายสุริยา    อาษาแข้ง
1. นางปราณี    พิทักษ์มลคล
2. นางปราณี    พิทักษ์มลคล
3 โรงเรียนวัดทุ่งยายชี สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายจักรกฤษ    มูลมั่งคั่ง
2. เด็กชายกิตติพณ    วิชุมา
3. เด็กชายนิวัฒน์    บุญส่ง
1. นางสุขจิตต์    พิกุลทอง
4 โรงเรียนตลาดบางบ่อ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายกิตติ    ฮวนเจริญ
2. เด็กหญิงพีรยา    ฮะบุญมี
3. เด็กหญิงรุ่งทิพย์    ฉิมเจริญ
1. นายชุมพล    สิทธิ
2. นางอรุณี    สิทธิ
5 โรงเรียนท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงเกศรินทร์    ทองคำ
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์    สุขเจริญ
3. เด็กชายณิชากร    แปลกสันเที้ยะ
1. นายวิบูลย์    วัฒนศฤงฆาร
6 โรงเรียนวัดสามแยก สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายรติพงษ์    เธียรสุรัตน์สกุล
2. เด็กหญิงกมลวรรณ    เก่งเขตรวิทย์
3. เด็กหญิงสร้อยฟ้า    แตงแย้ม
1. นางสาวอุบล    นุชอินทรา
2. นางสาวอุบล    นุชอินทรา
7 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงเมธินี    มิ่งหมัด
2. เด็กหญิงบุษบา    บริโภค
3. เด็กหญิงพลอยมณี    นามโท
1. นางสาวสายรุ้ง    อินทร์วิเศษ
8 โรงเรียนวัดหนองเสือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์    พรหมอินทร์
2. เด็กหญิงบัวชมภู    โคสอน
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    ทองเลื่อน
1. นางสุภานัน    ประสินทอง
2. นางสาวดวงแก้ว    ชัยภูมิ
9 โรงเรียนวัดบางโรง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายสันติ    ภูซ้ายสี
2. เด็กชายธราดล    ตันเสียง
3. เด็กชายวันเฉลิม    ฉิมแก้ว
1. นางรัตนาภรณ์    สีล้ง
2. นางทัศนี    การเนตร
10 โรงเรียนวัดหินดาษ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายจักรพล    อ่ำทรัพย์
2. เด็กชายธีรภัทร    เมธเศรษฐ์
3. เด็กชายมนัช    ตรงประโคน
1. นางอุไร    ตรีภุมมารักษ์
2. นางอุไร    ตรีภุมมารักษ์
11 โรงเรียนวัดแหลมไผ่ศรี(รัฐราษฎร์สามัคคี) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงภัครคณี    เป็นสุข
2. เด็กชายวุฒิศักดิ์    กรัตพงศ์
3. เด็กหญิงวรนุช    วงษ์พินิช
1. นางสาวณฤดี    วงษ์ชะอุ่ม
12 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายไชย    ยอน
2. เด็กชายธีระยุทธ    แก้วรัมย์
3. เด็กหญิงจิดาภา    ศรีเกษม
1. นางประไพ    บุญยานุเคราะห์
2. นางทัศนีย์    คำต่าย
13 โรงเรียนบ้านหนองคอก สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายวรเชษฐ์    สร้อยจิตร
2. เด็กชายณรงค์เดช    พรมแสน
3. เด็กชายประวิทย์    จันทร์ทอง
1. นางสาวสิชล    สัตย์อุดม
14 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายทักษ์ดนัย    เกิดผล
2. เด็กชายพงศธร    ปืนสุข
3. เด็กชายภูวนาถ    ราชบัวน้อย
1. นายจักรภัทร    ภาษาสุข
2. นายสุชิน    อุไร
15 โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายพงษ์วุฒิ    ขันอาสา
2. เด็กชายชาญวิทย์    แซ่อึ้ง
3. เด็กชายอัษฏา    แซ่อึ๊ง
1. นางขวัญเรือน    ลภนโชติ
16 โรงเรียนบ้านท่ากระดาน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายภูมินทร์    แพทย์หลวง
2. เด็กชายศิริศักดิ์    จารย์ทอง
3. เด็กชายวัชรพล    อินทศร
1. นางมาลี    ภูมินทร์
17 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายภาสกร    คะเรรัมย์
2. เด็กชายฐานิต    นพเทา
3. เด็กชายสุจริต    เสียงใหม่
1. นางปราณีต    บุญพิทักษ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................