งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 22 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 000311
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดพงษาราม(มณีนันทศึกษาลัย) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายวรรนะ    เย็น
2. เด็กชายถาม์พร    บุญมาก
3. เด็กชายกิตติภณ    วินทนา
1. นางจิราพร    วุ่นหนู
2. นายปัญญา    แซ่โค้ว
2 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงจิณตภา    ป่วนกระโทก
2. เด็กหญิงอัจฉรา    หว้าคล่องกลาง
3. เด็กหญิงกันยา    มะดัน
1. นางวิไล    ปริยาภัทรสกุล
2. นางสาวชลธี    สุขมา
3 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายณัฐพล    โอชารส
2. เด็กหญิงอ้อมใจ    เนื่องเกต
3. เด็กหญิงรดามณี    พลอยขุนทด
4 โรงเรียนวัดเทพพนาราม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงจิตสุมา    นัยนิจ
2. เด็กชายโชคอนันต์    อำพรเวช
3. เด็กชายพรหมวงค์    แสงป้อง
1. นางสาวศิริพร    แก้วโพธิงาม
5 โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายจักริน    ทองฟัก
2. เด็กชายพันธกร    ด้วงเงิน
3. เด็กหญิงวรกมล    วิมลภักตร์
1. นางสิรินทร    เกตุกิ่ง
2. นายพลากร    จิระศักดิ์
6 โรงเรียนบ้านคลองสอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายธนากร    มากแสน
2. เด็กหญิงสุนิสา    มานะทัต
3. เด็กหญิงสุพรรณษา    ศรีนิ่มนวล
1. นางสาวน้ำทิพย์    โสมพันธ์
2. นางสาวน้ำทิพย์    โสมพันธ์
7 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโพธิ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงเอกอนงค์    วงค์แสนหลวง
2. เด็กหญิงสุกัญญา    อี้มัย
3. เด็กหญิงรัชนู    บัวผัน
1. นางจันทร์เพ็ญ    กล้าณรงค์
2. นายสกล    ไพรบึง
8 โรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา    สัทธานุ
2. เด็กหญิงพนิดา    พวกอิ่ม
3. เด็กหญิงมุชิตา    สุวรรณ์
1. นางโสภา    นพสมบูรณ์
2. นางรพีพรรณ    หิมมะ
9 โรงเรียนวัดบางโรง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายเอกชัย    หงษ์สุวรรณ
2. เด็กชายรพีภัทร    เพิ่มพูล
3. เด็กชายสุวิทย์    อินทโชติ
1. นางสาววารี    มั่งสิน
2. นางเพ็ชริน    งามศิริ
10 โรงเรียนวัดหนองปาตอง(อัมพรรัฐประชาสรรค์) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายอดิศักดิ์    บุญเตียม
2. เด็กชายรวยฤทธิ์    ตันหงษ์
3. เด็กชายพีรพล    สุขใส
1. นางทองใหม่    หัสเสนะ
11 โรงเรียนบ้านห้วยพลู สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายอนุพงศ์    เพียนนะพา
2. เด็กหญิงจตุรพร    วรรณชะนะ
3. เด็กหญิงภารพร    นันทะสูน
1. นายมานัส    กฤษณา
2. นางเสาวณิต    ทาศรีภู
12 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายวิทยา    แสงตา
2. เด็กชายโซ๊ก    เที่ยง
3. เด็กหญิงฐิติมา    สว่างวงศ์
1. นางประไพ    บุญยานุเคราะห์
2. นางทัศนีย์    คำต่าย
13 โรงเรียนวัดจรเข้ตาย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงทัตพิชา    สินชัย
2. เด็กชายปัตถ์ชญา    เดชกุมมาร
3. เด็กชายรังสิมันต์    ปัญญะ
1. นางสาวภัทรา    ใหม่อินทร์
2. นางสาวภัทรา    ใหม่อินทร์
14 โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายสิโรดม    เป้าเจริญ
2. เด็กชายวรเมศ    ดิสริยะกุล
3. เด็กชายนวดล    อุ่นญาติ
1. นางขวัญเรือน    ลภนโชติ
15 โรงเรียนบ้านลาดกระทิง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงรินรดา    ทองดี
2. เด็กหญิงพรชิตา    มนตรีวงษ์
3. เด็กชายอานนท์    บุตรพรม
1. นางอุษณีย์    ยศวิลัย
16 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายพลธร    แซ่เอียว
2. เด็กชายวรพล    ศรจันทร์
3. เด็กหญิงวริศรา    อำไพพร
1. นายสิทธิรัตน์    กาทอง
17 โรงเรียนบ้านท่ากระดาน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายณัฐภัทร    เย็วรัมย์
2. เด็กชายชนะชล    จอมหงษ์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ    จันทร์ขำ
1. นางมาลี    ภูมินทร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................