งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 22 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 000310
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราาฎร์บำรุง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงรัตนประภา    กองหมอก
1. นายชวลิต    หลายประสิทธิ์
2 โรงเรียนบ้านท่ากลอย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐธิกา    พรมพิทักษ์
1. นางอารีย์    ธนชัมพูนทกูล
3 โรงเรียนวัดสามแยก สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงเจนจิรา    ปลั่งสอน
1. นายสมเจตน์    คำพันน้อย
4 โรงเรียนวัดต้นตาล (อรุณโรจน์ประชารัฐบำรุง) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงธนาพร    เตียงกูล
1. นายอานุภาพ    เจริญจิตร
5 โรงเรียนวัดสาวชะโงก (นันทประชาสรรค์) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายกฤตมุข    วินิจฉัย
1. นายบัญฑิต    จำรูญโรจน์
6 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายสายชล    แก้ววิจิตร
1. นายสุชิน    อุไร
7 โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์    ศรีจันทร์
1. นายสันติ    โลมาอินทร์
8 โรงเรียนบ้านลาดกระทิง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงวรดา    เข็มจรูญ
1. นางอุษณีย์    ยศวิลัย
9 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายชัยรัตน์    เจริญสุข
1. นายสิทธิรัตน์    กองทอง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................