งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 22 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 000309
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านท่าทองดำ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์    ขันทอง
2. เด็กหญิงวาสนา    อินทร์สำราญ
1. นายยุทธศิลป์    นันดิลก
2. นายสว่าง    สร้อยจิต
2 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราาฎร์บำรุง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายพีรพัฒน์    สิทธิถาวร
2. เด็กหญิงยลดา    ศรีสมบูรณ์
1. นายชวลิต    หลายประสิทธิ์
2. นายวรวิช    เรือนคำงาม
3 โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงณิชา    อยู่ทอง
2. เด็กหญิงชลธิชา    เตโพธิ์
1. นายสมบูรณ์    เบ็ญมาศ
4 โรงเรียนวัดหัวสำโรง(ศรีราษฎร์บำรุง) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ    วงศา
2. เด็กชายวัชรินทร์    คชสาร
1. นายพฤหัส    เปรี่ยมพิมาย
2. นายพฤหัส    เปรี่ยมพิมาย
5 โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงวรวรรณ    พวงเงิน
2. เด็กหญิงสุนิสา    สิงห์สงค์
1. นางสาวจุรี    ทับทิมทอง
2. นางสาวจุรี    ทับทิมทอง
6 โรงเรียนวัดสาวชะโงก (นันทประชาสรรค์) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายวัชรพงษ์    อื๋อเจริญรัก
2. เด็กชายสราวุุธ    พาพันธุ์
1. นายวิวัตร์    พงษ์สุภา
2. นายบัณฑิต    จำรุญโรจน์
7 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายรัชชานนท์    สุภาพเพชร
2. เด็กชายกิตติพงษ์    วงค์ตาพรม
1. นายสุชิน    อุไร
2. นายจักรภัทร    ภาษาสุข
8 โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงนิภาพร    อ่อนคำ
2. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์    ศรีจันทร์
1. นางสาวสุพรรณรัตน์    สร้อยสุวรรณ
9 โรงเรียนบ้านเทพประทาน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงฐิติกา    ดิษถาวร
2. เด็กหญิงเบญญา    ยี่ภู่
1. นางนันทิกา    นิกรประเสริฐ
2. นายชัชวาล    แสงทอง
10 โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายทินกร    ศรีวิชัย
2. เด็กชายอดิศักดิ์    บุญส่ง
1. นางสาวขวัญฤทัย    สนศิริ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................