งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 22 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 000308
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านอ่างทอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงอาทิตยา    แซ่ลี่
2. เด็กหญิงมัลลิกา    โพธิสอน
1. นางแสงระวี    ไทยเจริญ
2. นางสาวสโรชินี    พงศ์สุปาณี
2 โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ(ยงวัฒนาประชาสรรค์) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายเจษฏาภรณ์    แก้วกูล
2. เด็กชายภัครดล    คล้ายสุวรรณ์
1. นางยุพิน    อินทไทร
2. นางศิริวรรณ    วุฒิศาสตร์
3 โรงเรียนบ้านวังคู สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงรุ่งนภา    พิลา
2. เด็กหญิงการะเกด    บุญเถื่อน
1. นายจิรพนธ์    ชาชุมพร
2. นางสาวฐิติกานต์    จอกแก้ว
4 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราาฎร์บำรุง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงธมนวรรณ    แสงโลกีย์
2. เด็กชายจักรกฤษณ์    อีสา
1. นายชวลิต    หลายประสิทธิ์
2. นายวรวิช    เรือนคำงาม
5 โรงเรียนสียัดพัฒนา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายจิรวัฒน์    ขันขาว
2. เด็กหญิงมะลิวัลย์    หมื่นพรม
1. นายกษมา    สาเกตุ
2. นางวิรัลยุนา    พรมโสภา
6 โรงเรียนตลาดบางบ่อ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงศรินทิพย์    สุขสวัสดิ์
2. เด็กหญิงสุริสา    หนุนสมัย
1. นายชุมพล    สิทธิ
2. นางอรุณี    สิทธิ
7 โรงเรียนบ้านปลายคลอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายพิลา    เจียปาง
2. เด็กชายครรชิตพล    ถาวร
1. นางทิวาพร    ซิ้มสมบูรณ์ผล
2. นางจิราภรณ์    โพธิสอน
8 โรงเรียนวัดสามแยก สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายภานุสิทธิ์    บัวลพ
2. เด็กหญิงแสงดาว    แตงแย้ม
1. นางสาวอุบล    นุชอินทรา
2. นางสาวอุบล    นุชอินทรา
9 โรงเรียนบ้านหนองกลางดง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงปาริชาติ    ทองอ่อน
2. เด็กหญิงรัตนาวดี    เนียบแหลม
1. นางสาวนิภา    สิงห์เจริญ
10 โรงเรียนวัดเกาะแก้วสุวรรณาราม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    ปิ่นเพ็ชร
2. เด็กหญิงจิรัชญา    จิตรอาษา
1. นางราตรี    พงศ์ประยูร
2. นางกาญจนา    อารีรอบ
11 โรงเรียนวัดนาเหล่าบก (สัมฤทธิ์ราษฎร์วิทยา) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงกาญจนา    พูลมี
2. เด็กหญิงวรรณฤดี    ฉาบกุล
1. นางวารินทร์    ประเสริฐสรรค์
2. นายสุรินทร์    วรรณสิทธิ์
12 โรงเรียนวัดสามร่ม (ไพบูลย์ปัญญา) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายภราดล    จงจิรวณิชย์
2. เด็กชายสุทธิพงศ์    ประดิษฐาน
1. นางสุชีรา    ตะเภาทอง
13 โรงเรียนสุวรรณคีรี สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงเบญจพร    นพกวด
2. เด็กหญิงอภิญญา    พินทรากูล
1. นายวินัย    น้อยจินดา
2. นางสาวณัฐนันท์    ทิพยานนท์
14 โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงปรางค์มณี    สนธิ
2. เด็กหญิงประภาแก้ว    แก้วเก้า
1. นางสุรภา    ขันธ์คามโภชภ์
2. นางสุรภา    ขันธ์คามโภชภ์
15 โรงเรียนบ้านท่าเลียบ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์    พิมสด
2. เด็กหญิงกุลนันทน์    วงษ์เทศ
1. นางสาวน้ำทิพย์    สุขเหมา
16 โรงเรียนบ้านลาดกระทิง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงนุชนาฎ    เฮียงโฮม
2. เด็กหญิงขวัญศิริรัตน์    เกษร
1. นางรุจิราภรณ์    ลิ้มรักษ์
17 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงปานทิพย์    วิลัยแสง
2. เด็กหญิงเกตนิกา    บุญส่ง
1. นายสิทธิรัตน์    กองทอง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................