งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 22 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 000307
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านวังคู สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงอึ่ง    บุญเถื่อน
2. เด็กหญิงวันนา    บุญเถื่อน
1. นายจิรพนธ์    ชาชุมพร
2. นางสาวฐิติกานต์    จอกแก้ว
2 โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม (ส้มเช้ารัฐบำรุง) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงทิพวรรณ    รอดอินทรา
2. เด็กหญิงบุษยมาส    เถื่อนยัง
1. นางภาพิยา    ลิ้มประสิทธิศักดิ์
2. นางสาวจันทร์แรม    นินปราณี
3 โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงเจนจิรา    บรรเทิงใจ
2. เด็กหญิงพีรดา    สุขสกุล
1. นางสาวมยุรี    รสกระโทก
4 โรงเรียนตลาดบางบ่อ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงดารารัตน์    รุ่งแจ้ง
2. เด็กหญิงณัฐธิดา    ปราชญ์ปราโมทย์
1. นายชุมพล    สิทธิ
2. นางอรุณี    สิทธิ
5 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโพธิ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงวรรณวิษา    ฟากวิลัย
2. เด็กหญิงรังสิยา    น้อยประถม
1. นางจันทร์เพ็ญ    กล้าณรงค์
2. นางสุดาภรณ์    ประดิษฐ์ถาวร
6 โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายปรมินทร์    สัชนะกูล
2. เด็กหญิงทัศนี    ใจใส
1. นายอดิศักดิ์    โสวัณณะ
2. นางวันทนา    โสวัณณะ
7 โรงเรียนบ้านหนองกลางดง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงนฤมล    วงษ์มณี
2. เด็กหญิงสุพรรษา    สวรรณพรม
1. นางสาวนิภา    สิงห์เจริญ
8 โรงเรียนวัดหนองแหน(รัตนศิริราษฎร์) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงญาณิศา    งามวิไล
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์    พิมทสร
1. นางภทรพร    เจริญมาก
2. นางทรรศนีย์    แตรประสิทธิ์
9 โรงเรียนวัดนาเหล่าบก (สัมฤทธิ์ราษฎร์วิทยา) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายนันทวัฒน์    เปรื่องไชโย
2. เด็กชายสิขรินทร์    ยะหัตตะ
1. นางวารินทร์    ประเสริฐสรรค์
2. นางศิริวรรณ    วัฒนจึงโรจน์
10 โรงเรียนวัดสามร่ม (ไพบูลย์ปัญญา) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงพรชนก    จิรดำรงกุล
2. เด็กหญิงกนกภรณ์    พิชัยศักดิ์
1. นางสาวสุชีลา    ตะเภาทอง
11 โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงสุชาวดี    บุตรเพ็ชร
2. เด็กหญิงเซียงไฮ    โลน
1. นางสาวสงบ    ระวิโรจน์
2. นางพิสมัย    กิตติพัฒนกุล
12 โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงวิมลรัตน์    สุขะทัต
2. เด็กหญิงโสภิดา    ใหม่สุวรรณ
1. นางสุรภา    ขันธ์คามโภชภ์
2. นางสุรภา    ขันธ์คามโภชภ์
13 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงเกสร    เจริญทอง
2. เด็กหญิงมณฑิรา    หลู่โยทา
1. นายจักรภัทร    ภาษาสุข
2. นายสุชิน    อุไร
14 โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงพงฤทัย    ไชยสร
2. เด็กหญิงภัสสร    วงศ์ก่อเกียรติ
1. นางขวัญเรือน    ลภนโชติ
15 โรงเรียนบ้านเทพประทาน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    ล้วนสุคนธ์
2. เด็กหญิงพันษา    ประกอบกิจ
16 โรงเรียนบ้านลาดกระทิง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงอรสา    ทรัพย์อนันต์
2. เด็กหญิงมนัสชนก    ปรีชาสุนทรรัตน์
1. นางรุจิราภรณ์    ลิ้มรักษ์
17 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายธนดล    ประยูรพงษ์
2. เด็กชายภราดร    พลเยี่ยม
1. นางสาวยุวดี    ปั้นทอง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................