งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 22 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 000300
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายพฤหัส    ภูเวียง
1. นายนิกร    บุญมาก
2 โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงวิยะดา    กิตติณรงค์กุล
1. นายวีระพันธ์    นางแล
3 โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า (อุดมกิจประชาสรรค์) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายสุรเชษฐ์    ฉัตรพิพัฒน์
1. นางสาวอุดมสิน    วารีรัตน์
4 โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายชนาธิป    พรมที
1. นางสาวสุดารัตน์    ปานแก้ว
5 โรงเรียนวัดชำป่างาม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    บุญประเคน
1. นางสาวอำไพ    พัดทอง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................