งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 22 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 000297
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านสระไม้แดง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายสุธน    พลกล้า
1. นายสมศักดิ์    เกตุสุวรรณ์
2 โรงเรียนบ้านท่ากลอย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงวาสนา    อภัยศิลา
1. นางอารีย์    ธนชัมพูนทกูล
3 โรงเรียนวัดหนองเสือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายธนวรรธน์    กาญจนเกตุ
1. นายทิวา    วิสุทธิวรรณ
4 โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า (อุดมกิจประชาสรรค์) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงศศิธร    พ่วงศรี
1. นางสาวอุดมสิน    วารีรัตน์
5 โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2
6 โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงสุนิษา    แฝงชัย
1. นางสาวสุดารัตน์    ปานแก้ว
7 โรงเรียนบ้าน ก.ม.7 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงพรรัตน์    บางพลอย
1. นางสาวกนกพร    ลิ้มป์รัชตรักษ์
8 โรงเรียนบ้านหินแร่ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงสุมาลี    แทนแล
1. นางน้ำหวาน    โพธิ์ประเสริฐ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................