งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 22 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 000271
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านท่าทองดำ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงจิตรทิพย์    กอนกุลศรี
1. นายยุทธศิลป์    นันดิลก
2 โรงเรียนบ้านสระไม้แดง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงสุธิดา    วงค์กลม
1. นายสมศักดิ์    เกตุสุวรรณ์
3 โรงเรียนบ้านท่ากลอย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงนฤมล    ศรีนาค
1. นางอารีย์    ธนชัมพูนทกูล
4 โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงชฎาพร    โสภา
1. นางสาวจุรี    ทับทิมทอง
5 โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงภูรีวัลย์    ฮวงฮุย
1. นายกฤษณะ    ฉิมวงษ์
6 โรงเรียนวัดสาวชะโงก (นันทประชาสรรค์) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายวัลลภ    ศรีบุญยัง
1. นายบัญฑิต    จำรูญโรจน์
7 โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงจิราภา    วงษ์สา
1. นายสันติ    โลมาอินทร์
8 โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายสมชาย    สามเสน
1. นางสาวขวัญฤทัย    สนศิริ
9 โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายวันชัย    หมื่นพรม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................