งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 22 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 000269
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านท่าทองดำ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงพรพรรณ    สองพล
1. นายยุทธศิลป์    นันดิลก
2 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายวิตู    วันทา
1. นางวงษ์จันทร์    วัยเจริญ
3 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราาฎร์บำรุง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงวนิดา    อินทร์โสม
1. นายชวลิต    หลายประสิทธิ์
4 โรงเรียนสียัดพัฒนา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย    กะปันตัง
1. นายกษมา    สาเกตุ
5 โรงเรียนตลาดบางบ่อ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายปัญจพล    แสงจันทร์
1. นายชุมพล    สิทธิ
6 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโพธิ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงเอื้อการย์    คชเสน
1. นางชนัชชา    นาแพง
7 โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงเนตรชนก    ใหม่เกตุ
1. นายอดิศักดิ์    โสวัณณะ
8 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงพลอยชมพู    ทองขาว
1. นางเจียมรัตน์    วรหวัง
9 โรงเรียนวัดบ้านกล้วย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงสุจิตตรา    จันทร์อ่ำ
1. นางสาวรัตนา    ใยสุ่น
10 โรงเรียนวัดนาน้อย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงชนินาถ    ทำเนาว์
1. นางยุพิน    แก้ววิจิตร
11 โรงเรียนวัดต้นตาล (อรุณโรจน์ประชารัฐบำรุง) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายธนทัต    โฉมศรี
1. นายอานุภาพ    เจริญจิตร
12 โรงเรียนบ้านห้วยพลู สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงสุทธิลักษณ์    สุขเกษม
1. นายมานัส    กฤษณา
13 โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงจันทรา    อุ่ม
1. นางสาวสงบ    ระวิโรจน์
14 โรงเรียนวัดไผ่ขวาง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายเจษฎา    วงพินิจ
1. นางดาวัลย์    พลอยสุวรรณ์
15 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์    วิริวัฒน์
1. นางสาวยุวดี    ปั้นทอง
16 โรงเรียนบ้านท่าซุง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายเฉลิมเกียรติ    วงค์อ่อง
1. นางเพลินพิศ    เปลี่ยนสกุล
17 โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายธนดล    จำเริญ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................