งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 22 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 000268
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงอัยยาสิตา    คำเลิศ
1. นางรุ่งรัตน์    พันธุ์เรณู
2 โรงเรียนบ้านโป่งตาสา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายไชยวัฒน์    บุญพาล
1. นางสาวนิสาชล    จันดาเพ็ง
3 โรงเรียนสียัดพัฒนา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงชนารดี    อ่อนพิมพ์
1. นายกษมา    สาเกตุ
4 โรงเรียนตลาดบางบ่อ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงจิรพิญญา    แอกสวัสดิ์
1. นายชุมพล    สิทธิ
5 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโพธิ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายณัฐพงษ์    ธรรมสุวรรณ
1. นางนิลวรรณ    หงษ์สุวัฒน์
6 โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงนิราวัลย์    พันธ์เรณู
1. นางวันทนา    โสวัณณะ
7 โรงเรียนวัดดอนขี้เหล็ก สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงดวงใจ    คำท้าว
1. นางณภัค    เจริญจิตร
8 โรงเรียนบ้านหนองกลางดง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายวุฒิชัย    อินทร์แปลง
1. นางสาวนิภา    สิงห์เจริญ
9 โรงเรียนวัดบ้านกล้วย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงอภิรดี    มาบโพร้ง
1. นางสาวรัตนา    ใยสุ่น
10 โรงเรียนวัดต้นตาล (อรุณโรจน์ประชารัฐบำรุง) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงสวรรนญา    เตียงกูล
1. นายอานุภาพ    เจริญจิตร
11 โรงเรียนบ้านห้วยพลู สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงอมรรัตน์    พิทักษ์สงคราม
1. นายมานัส    กฤษณา
12 โรงเรียนวัดจรเข้ตาย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงเบญจา    เจริญนิธิโชติ
1. นางสาวภัทรา    ใหม่อินทร์
13 โรงเรียนวัดหนองเค็ด สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงวราลี    เขมเสวี
1. นางวรรณี    เศวตสุพร
14 โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายเคือด    ซรัย
15 โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงนวพร    ทนันไธสง
1. นางอนุสรา    ทนันไธสง
16 โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายวีรภาพ    -
1. นายณัฐพล    พุ่มพวง
17 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงขวัญจิรา    นมัสการ
1. นางปราณีต    บุญพิทักษ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................