งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 22 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 000265
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านสระไม้แดง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายสุพจน์    ไพรบึง
2. เด็กหญิงพิมลพร    ทองฤทธิ์
3. เด็กชายธรรมสาร    พลกล้า
1. นายสมศักดิ์    เกตุสุวรรณ์
2. นายนฤพนธ์    ศรีมุณี
2 โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงศิรินธร    กุลเถื่อน
2. เด็กหญิงปานตะวัน    ราชิวงศ์
3. เด็กหญิงกุสุมา    สอนชะอุ่ม
1. นางสาวจุรี    ทับทิมทอง
2. นางสาวจุรี    ทับทิมทอง
3 โรงเรียนวัดสาวชะโงก (นันทประชาสรรค์) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงสวลี    ศรีจันทร์โฉม
2. เด็กหญิงนิพาดา    นามวิจิตร
3. เด็กชายนิทัศน์ชัย    โอ่วเจริญ
1. นายวิวัตร์    พงษ์สุภา
2. นายบัณฑิต    จำรุญโรจน์
4 โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงไอลดา    เหิมสูงเนิน
2. เด็กหญิงจรรยพร    สมปู่
3. เด็กหญิงนุชรี    บุญประเคน
1. นายสันติ    โลมาอินทร์
2. นางสาวปนัสยา    วรรณทอง
5 โรงเรียนบ้านเทพประทาน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายอัศนี    ประธรรมเรือง
6 โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายธนพัฒน์    ลำแก้ว
2. เด็กชายธนพันธ์    ลำแก้ว
3. เด็กหญิงสุชาดา    ราศรี
1. นายราชันย์    เรือนอินทร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................