งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 22 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 000263
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านวังคู สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงวริษา    สีหะนาม
2. เด็กชายมนัสทพงษ์    สืบจากหล้า
3. เด็กหญิงขนิษฐา    ชนแดง
1. นางสาวฐิติกานต์    จอกแก้ว
2. นางสาวฐิติกานต์    จอกแก้ว
2 โรงเรียนสียัดพัฒนา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    อารียันต์
2. เด็กหญิงเนนันชญา    สิงชาติ
3. เด็กหญิงสุชัญญา    ศิริกาล
1. นายกษมา    สาเกตุ
2. นายกันตพงษ์    ดลเอี่ยม
3 โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายผดุงศักดิ์    วิมลภักตร์
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์    ไอซิม
3. เด็กชายอนันต์    กรมถิน
1. นางสิรินทร    เกตุกิ่ง
2. นางสิรินทร    เกตุกิ่ง
4 โรงเรียนตลาดบางบ่อ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงศศิธร    เทศนา
2. เด็กหญิงวิลัยลักษณ์    มณีคง
3. เด็กหญิงวรัญญา    ซุยพรม
1. นายชุมพล    สิทธิ
2. นางอรุณี    สิทธิ
5 โรงเรียนธีราวิทยา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายวัชระ    จับสูงเนิน
2. เด็กชายณพงษกร    อุ่นแก้ว
3. เด็กชายสิริชัย    วัฒนา
1. นายศรันย์วิทย์    นพโสภณ
2. นางวิภาวรรณ    คะวิลัย
6 โรงเรียนบ้านปรือวาย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงปิยากร    ผดุงชาติ
2. เด็กหญิงน้ำฝน    ต้นวงษ์
3. เด็กหญิงสุฑามาศ    ขุนแก้ว
1. นายสุริยพงษ์    ณ บางช้าง
7 โรงเรียนวัดบ้านกล้วย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์    ลืมสวัสดิ์
2. เด็กหญิงจิราภรณ์    อยู่เจริญ
3. เด็กชายธนัชชัย    พิศวาท
1. นางสาวรัตนา    ใยสุ่น
8 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    ศรีประเสริฐ
2. เด็กหญิงอรปรียา    ชัยยะ
3. เด็กหญิงธิดารัตน์    แก้วลา
1. นางบุปผา    ประเสริฐ
2. นางสาวณัฎฐินี    เศวตสุพร
9 โรงเรียนบ้านห้วยพลู สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงรุ่งรวี    คมขำ
2. เด็กหญิงสริตา    นันทะสูน
3. เด็กหญิงนิภาภรณ์    สังรัง
1. นายมานัส    กฤษณา
2. นางเสาวณิต    ทาศรีภู
10 โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงบุษราคัม    ทองอินทร์
2. เด็กหญิงพรนิภา    วงษ์สืบ
3. เด็กหญิงสโรชา    เหลืองงาม
1. นางพิสมัย    กิตติพัฒนกุล
2. นางสาวสงบ    ระวิโรจน์
11 โรงเรียนเสม็ดใต้ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงอารียา    เงินสวัสดิ์
2. เด็กหญิงมณฑิญา    โกแก้ว
3. เด็กหญิงหงษ์ไล    เรืองทรัพย์
1. นางเอมอร    สมสกุล
2. นางเอมอร    สมสกุล
12 โรงเรียนวัดไผ่ขวาง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงวณิดา    บุญวาที
2. เด็กหญิงโศภิสรา    เตโพธิ์
3. เด็กหญิงพรนิภา    ใหม่เกตุ
1. นางดาวัลย์    พลอยสุวรรณ์
2. นางดาวัลย์    พลอยสุวรรณ์
13 โรงเรียนบ้านหนองคอก สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงบุญยานุช    สุภาพันธ์
2. เด็กหญิงจิราพัชร    ชานอก
3. เด็กหญิงนิศาชล    สมบูรณ์
1. นางสาวสิชล    สัตย์อุดม
14 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงจิตตรา    ศรีบุญเรือง
2. เด็กหญิงสมัญญา    เพื่อนพิมาย
3. เด็กหญิงสายผน    ชัยจังหรีด
1. นายจักรภัทร    ภาษาสุข
2. นายสุชิน    อุไร
15 โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงเกสรา    โกรกค้างพลู
2. เด็กหญิงสถาพร    คงงาม
3. เด็กหญิงอาทิตยา    บุญทา
1. นางขวัญเรือน    ลภนโชติ
16 โรงเรียนบ้าน ก.ม.7 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กชายวีระยุทธ    เขาแก้ว
2. เด็กชายวรวุธ    ดวงวิไลศิลป์
3. เด็กชายเมธาวี    ชะนะภัย
1. นางพนารัตน์    จำศักดิ์
2. นางสาวอริษรา    พึ่งเกษม
17 โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 1. เด็กหญิงนภาพร    เครือวัน
2. เด็กหญิงสาวิตรี    ชนะพันธ์
3. เด็กหญิงปิยดา    ผาวันดี
1. นายสุเทพ    ลำดวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................